Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Rejestracja nazw domen internetowych
Czwartek,     26 / 07 / 2018

 ZARZĄDZENIE NR 19/2020 

PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA 

z dnia 20 stycznia 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych w domenie drugiego stopnia „inowroclaw.pl” 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się regulamin rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych w domenie drugiego stopnia „inowroclaw.pl”, w brzmieniu ustalonym w załączniku do zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Informatyki. 

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 146/2019 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych w domenie drugiego stopnia „inowroclaw.pl”. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r. 

Prezydent Miasta Inowrocławia 

Ryszard Brejza 

Załącznik do zarządzenia nr 19/2020 

Prezydenta Miasta Inowrocławia 

z dnia 20 stycznia 2020 r. 

Regulamin rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych w domenie drugiego stopnia „inowroclaw.pl" 

Rozdział 1 

Zasady i warunki administracji domeny „inowroclaw.pl" 

§ 1.1 Administrację domeny „inowroclaw.pl" prowadzi Miasto Inowrocław, zwane dalej administratorem. 

2. Wniosek o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny rozpatruje Prezydent Miasta Inowrocławia, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w formie pisemnej. 

3. Pozytywne rozpatrzenie wniosku powoduje rejestrację domeny oraz przesłanie odpowiedniej informacji na adres mailowy wnioskodawcy. 

4. W przypadku odmowy rejestracji domeny wnioskodawca informowany jest o tym w formie pisemnej. 

Rozdział 2 

Zasady i tryb rejestracji oraz utrzymywania domen 

§ 2.1 Podmiotami uprawnionymi do rejestracji nazwy domeny w domenie „inowroclaw.pl” są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

2. Rejestracja nazwy domeny dokonywana jest na podstawie wniosku o rejestrację nazwy domeny, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

3. Administrator może, w terminie 7 dni od doręczenia wniosku, wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie lub rozszerzenie informacji zawartych we wniosku. W takim przypadku bieg terminu na rozpatrzenie wniosku ulega zawieszeniu. 

4. Złożenie wniosku o rejestrację nazwy domeny w domenie "inowroclaw.pl" jest równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, iż wnioskodawca zapoznał się z treścią regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. 

§ 3.1 Brzmienie domeny określa wnioskodawca. 

2. Odmawia się rejestracji nazwy domeny, jeżeli domena wskazana we wniosku: 

1) jest już zarejestrowana lub prowadzona jest aktualnie rejestracja tej samej nazwy domeny na rzecz osoby trzeciej; 

2) jest nazwą rodzajową produktu lub usługi i nie jest jednocześnie nazwą własną wnioskodawcy; 

3) może wprowadzać w błąd użytkowników sieci Internet co do pochodzenia produktu lub usługi w sposób określony przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

4) jest powszechnie znaną nazwą własną, która przysługuje innemu podmiotowi niż wnioskodawca; 

5) zawiera słowa obsceniczne, obraźliwe lub w inny sposób naruszające dobre obyczaje. 

3. Odmowa rejestracji nazwy domeny może nastąpić także, gdy leży to w interesie Miasta Inowrocławia. 

4. Rejestracja domeny drugiego stopnia w domenie „inowroclaw.pl" jest nieodpłatna. 

5. Utrzymanie nazwy zarejestrowanej domeny jest płatne i wynosi 30 zł netto rocznie + obowiązująca stawka podatku VAT. Miasto Inowrocław wystawi wnioskodawcy fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania nazwy domeny. Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty określonej na fakturze w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 

6. Brak wniosku o rezygnację z utrzymania nazwy domeny na 14 dni przed upływem okresu opłaconego, powoduje automatyczne przedłużenie utrzymania nazwy domeny o następny rok. Utrzymanie nazwy domeny w kolejnych latach jest płatne zgodne ze stawką określoną w ust. 5 niniejszego regulaminu. 

7. Miejskie jednostki organizacyjne mają prawo do nieodpłatnego utrzymania nazwy domeny drugiego stopnia w domenie inowroclaw.pl. 

8. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Inowrocławia może zwolnić z uiszczenia opłaty za utrzymanie nazwy zarejestrowanej domeny wnioskodawcę, który nie prowadzi działalności gospodarczej. Wniosek o zwolnienie z opłaty powinien zawierać uzasadnienie. Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do regulaminu. 

9. W domenach drugiego stopnia zabrania się tworzenia kont pocztowych. Naruszenie zakazu tworzenia kont pocztowych w utrzymywanych domenach skutkować będzie zawieszeniem świadczenia usług utrzymania tych domen. § 4 ust. 5 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio. 

Rozdział 3 

Postanowienia końcowe 

§ 4.1 Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia nazwy zarejestrowanej domeny w przypadku: 

1) wykorzystywania jej do publikacji treści mogących negatywnie wpłynąć na wizerunek Miasta Inowrocławia, Urzędu Miasta Inowrocławia lub innych instytucji publicznych; 

2) prowadzenia w zarejestrowanej domenie kampanii wyborczej oraz zamieszczania treści posiadających cechy agitacji wyborczej; 

3) gdy zawiera ona lub jest powiązana ze stronami zawierającymi treści sprzeczne z polskim lub międzynarodowym prawem; 

4) gdy zawiera oferty handlowe dotyczące przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstw. 

2. Wprowadzenie do domeny treści o cechach wymienionych w ust. 1 skutkuje usunięciem nazwy domeny, o czym zostanie pisemnie poinformowany wnioskodawca, którego nazwę domeny usunięto. 

3. Administrator zawiesi świadczenie usługi utrzymania nazwy domeny, w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia z wykorzystaniem domeny „inowroclaw.pl”. 

4. O zawieszeniu świadczenia usługi utrzymania nazwy domeny wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany przez administratora na adres podany we wniosku o rejestrację nazwy domeny. 

5. Za okres zawieszenia świadczenia usługi utrzymania nazwy domeny oraz w przypadku usunięcia nazwy domeny, wnioskodawcy nie przysługuje zwrot opłaty uiszczonej za jej utrzymanie. 

6. Podjęcie zawieszonego świadczenia usługi utrzymania nazwy domeny nastąpi po umorzeniu przez organ ścigania postępowania w sprawie o przestępstwo (wykroczenie) z wykorzystaniem domeny „inowroclaw.pl”. Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia wszelkich dokumentów potwierdzających umorzenie postepowania. 

§ 5.1 W przypadku zmian w niniejszym regulaminie, nowy regulamin wysłany zostanie na adres mailowy wnioskodawcy określony we wniosku o rejestrację nazwy domeny oraz zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia. 

2. Brak akceptacji nowego regulaminu umożliwia wnioskodawcy wypowiedzenie utrzymania nazwy domeny drugiego stopnia, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. 

3. Wypowiedzenie składa się w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Inowrocławia. 

4. Wnioskodawcy, który wypowiedział umowę z przyczyn, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty za utrzymanie nazwy domeny. 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
InowrocławNaDowóz
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Poniedziałek, 19-04-2021
Dziś imieniny
Alfa, Leonii, Tytusa
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: