Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Rejestracja nazw domen internetowych
Czwartek,     26 / 07 / 2018

Regulamin rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych w domenie drugiego stopnia „inowroclaw.pl"

Rozdział 1

Zasady i warunki administracji domeny „inowroclaw.pl"

§ 1.1 Administrację domeny „inowroclaw.pl" prowadzi Miasto Inowrocław, zwane dalej administratorem.

2. Wniosek o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny rozpatruje Prezydent Miasta Inowrocławia, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w formie pisemnej.

3. Pozytywne rozpatrzenie wniosku powoduje rejestrację domeny oraz przesłanie odpowiedniej informacji na adres mailowy wnioskodawcy.

4. W przypadku odmowy rejestracji domeny wnioskodawca informowany jest o tym w formie pisemnej.

Rozdział 2

Zasady i tryb rejestracji oraz utrzymywania domen

§ 2.1 Podmiotami uprawnionymi do rejestracji nazwy domeny w domenie „inowroclaw.pl” są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

2. Rejestracja nazwy domeny dokonywana jest na podstawie wniosku o rejestrację nazwy domeny, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

3. Administrator może, w terminie 7 dni od doręczenia wniosku, wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie lub rozszerzenie informacji zawartych we wniosku. W takim przypadku bieg terminu na rozpatrzenie wniosku ulega zawieszeniu.

4. Złożenie wniosku o rejestrację nazwy domeny w domenie "inowroclaw.pl" jest równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, iż wnioskodawca zapoznał się z treścią regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia.

§ 3.1 Brzmienie domeny określa wnioskodawca.

2. Odmawia się rejestracji nazwy domeny, jeżeli domena wskazana we wniosku:

1) jest już zarejestrowana lub prowadzona jest aktualnie rejestracja tej samej nazwy domeny na rzecz osoby trzeciej;

2) jest nazwą rodzajową produktu lub usługi i nie jest jednocześnie nazwą własną wnioskodawcy;

3) może wprowadzać w błąd użytkowników sieci Internet co do pochodzenia produktu lub usługi w sposób określony przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) jest powszechnie znaną nazwą własną, która przysługuje innemu podmiotowi niż wnioskodawca;

5) zawiera słowa obsceniczne, obraźliwe lub w inny sposób naruszające dobre obyczaje.

3. Odmowa rejestracji nazwy domeny może nastąpić także, gdy leży to w interesie Miasta Inowrocławia.

4. Rejestracja domeny drugiego stopnia w domenie „inowroclaw.pl" jest nieodpłatna.

5. Utrzymanie nazwy zarejestrowanej domeny jest płatne i wynosi 30 zł netto rocznie + obowiązująca stawka podatku VAT. Miasto Inowrocław wystawi wnioskodawcy fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania nazwy domeny. Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty określonej na fakturze w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

6. Brak wniosku o rezygnację z utrzymania nazwy domeny na 14 dni przed upływem okresu opłaconego, powoduje automatyczne przedłużenie utrzymania nazwy domeny o następny rok. Utrzymanie nazwy domeny w kolejnych latach jest płatne zgodne ze stawką określoną w § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu.

7. Miejskie jednostki organizacyjne mają prawo do nieodpłatnego utrzymania nazwy domeny drugiego stopnia w domenie inowroclaw.pl.

8. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Inowrocławia może zwolnić z uiszczenia opłaty za utrzymanie nazwy zarejestrowanej domeny wnioskodawcę, który nie prowadzi działalności gospodarczej. Wniosek o zwolnienie z opłaty powinien zawierać uzasadnienie. Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

9. W domenach drugiego stopnia zabrania się tworzenia kont pocztowych. Naruszenie zakazu tworzenia kont pocztowych w utrzymywanych domenach skutkować będzie zawieszeniem świadczenia usług utrzymania tych domen. § 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Rozdział 3

Postanowienia końcowe

§ 4.1 Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia nazwy zarejestrowanej domeny w przypadku:

1) wykorzystywania jej do publikacji treści mogących negatywnie wpłynąć na wizerunek Miasta Inowrocławia, Urzędu Miasta Inowrocławia lub innych instytucji publicznych;

2) prowadzenia w zarejestrowanej domenie kampanii wyborczej oraz zamieszczania treści posiadających cechy agitacji wyborczej;

3) gdy zawiera ona lub jest powiązana ze stronami zawierającymi treści sprzeczne z polskim lub międzynarodowym prawem;

4) gdy zawiera oferty handlowe dotyczące przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstw.

2. Wprowadzenie do domeny treści o cechach wymienionych w ust. 1 skutkuje usunięciem nazwy domeny, o czym zostanie pisemnie poinformowany wnioskodawca, którego nazwę domeny usunięto.

3. Administrator zawiesi świadczenie usługi utrzymania nazwy domeny, w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia z wykorzystaniem domeny „inowroclaw.pl”.

4. O zawieszeniu świadczenia usługi utrzymania nazwy domeny wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany przez administratora na adres podany we wniosku o rejestrację nazwy domeny.

5. Za okres zawieszenia świadczenia usługi utrzymania nazwy domeny oraz w przypadku usunięcia nazwy domeny, wnioskodawcy nie przysługuje zwrot opłaty uiszczonej za jej utrzymanie.

6. Podjęcie zawieszonego świadczenia usługi utrzymania nazwy domeny nastąpi po umorzeniu przez organ ścigania postępowania w sprawie o przestępstwo (wykroczenie) z wykorzystaniem domeny „inowroclaw.pl”. Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia wszelkich dokumentów potwierdzających umorzenie postepowania.

§ 5.1 W przypadku zmian w niniejszym regulaminie, nowy regulamin wysłany zostanie na adres mailowy wnioskodawcy określony we wniosku o rejestrację nazwy domeny oraz zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia.

2. Brak akceptacji nowego regulaminu umożliwia Wnioskodawcy wypowiedzenie utrzymania nazwy domeny drugiego stopnia, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

3. Wypowiedzenie składa się w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Inowrocławia.

4. Wnioskodawcy, który wypowiedział umowę z przyczyn o których mowa w ust. 2, nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty za utrzymanie nazwy domeny.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Sobota, 16-01-2021
Dziś imieniny
Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: