Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+
Poniedziałek,     21 / 03 / 2016

Ustalenia Strategii zostały sformułowane na podstawie klasycznego toku postępowania w planowaniu strategicznym, polegającego na (1) identyfikacji potrzeb oraz (2) określeniu optymalnych sposobów realizacji tych potrzeb przy uwzględnieniu wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań ich realizacji. Określając optymalną drogę realizacji zidentyfikowanych potrzeb kierowano się nadrzędną zasadą dążenia do modernizacji województwa (wyjaśnienie idei modernizacji województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się w rozdziale pt. Województwo u progu nowych wyzwań rozwojowych), co oznacza, że w Strategii uwzględnia się wszystkie zagadnienia istotne dla rozwoju województwa ale ustalenia wobec nich formułuje się tak, by realizowały ideę modernizacji.

Prace, które doprowadziły do sformułowania ustaleń Strategii, polegały w szczególności na: Przeprowadzeniu wieloaspektowej diagnozy stanu oraz uwarunkowań rozwoju województwa Dokonaniu analizy prognoz rozwojowych (zwłaszcza analizy prognozy demograficznej) Przeprowadzeniu bardzo szerokich konsultacji społecznych (zarówno w przekroju terytorialnym, jak i w przekroju środowiskowym), które pozwoliły na rozpoznanie regionalnych aspiracji.

Przeprowadzone analizy pozwoliły na identyfikację „wyzwań rozwojowych województwa" czyli ogółu prognozowanych uwarunkowań. Wyzwania rozwojowe należy rozumieć jako „problemy do rozwiązania/sytuacje z którymi się spotkamy w przyszłości zarządzając województwem". Wyzwania mogą wynikać z diagnozy stanu (zwłaszcza gdy identyfikuje się bariery, które trzeba będzie przezwyciężyć) lub z analizy prognoz (gdy prognozy wskazują na wystąpienie w przyszłości uwarunkowania tak ważnego, że zmusza do podejmowania szczególnych działań) lub też mogą wynikać z aspiracji władz i mieszkańców (czyli świadomej woli zmiany stanu obecnego na inny - pożądany z powodów uznanych za ważne). Przyjęto założenie, że zidentyfikowanych wyzwań się nie ranguje, ponieważ każde z nich odpowiada za nieco inny - ale bardzo ważny - aspekt funkcjonowania województwa. Wyzwania mają podstawowe znaczenie dla programowania rozwoju - są „uwarunkowaniem" przyszłego rozwoju województwa.

Wyzwania rozwojowe były podstawą dla identyfikacji najważniejszych potrzeb województwa. W zapisie ustaleń Strategii nadrzędny charakter mają priorytety. Priorytet należy rozumieć jako najważniejszą i najpilniejszą do realizacji „potrzebę rozwojową" województwa.

Priorytety są realizowane za pomocą celów strategicznych. Cele strategiczne należy rozumieć jako „pakiety działań" - czyli kompleksowe działania mające na celu realizację założeń modernizacji i rozwiązywania problemów województwa w ramach autonomicznych zagadnień („pól modernizacji" sformułowanych jako nazwy celów strategicznych). Jest to odejście od tradycyjnego spojrzenia branżowego na rzecz działań kompleksowych i operacyjnych (nie chcemy „działać w określonej sferze" ale chcemy „rozwiązać konkretny problem, wykonać konkretnie określone zadanie").

W kontekście relacji pomiędzy priorytetami a celami strategicznymi, należy podkreślić, że każdy z priorytetów może być realizowany za pomocą kilku celów strategicznych (najczęściej za pomocą kilku celów).

Misja rozwoju województwa ma oddawać charakter zamierzeń rozwojowych - służy więc głównie promocji Strategii - tak wśród mieszkańców województwa, jak i poza nim. W bardzo skondensowanej formie zawiera główne idee zawarte w Strategii - pełni rolę swoistego motta tegoż dokumentu, jest syntetyczną deklaracją czemu mają służyć i do czego mają doprowadzić działania zaprogramowane w Strategii.

Przyjęto następującą misję rozwoju województwa:

Kujawsko-pomorskie - człowiek, rodzina, społeczeństwo

Misja rozwoju województwa była przedmiotem dyskusji podczas konsultacji społecznych - jej wybór miał na celu pobudzenie dyskusji na temat przyszłości województwa - i jest ona efektem tych konsultacji.

Przeprowadzone analizy uwarunkowań i stanu rozwoju województwa oraz prognoz rozwoju województwa, jak też zgłaszanych podczas konsultacji społecznych aspiracji różnych środowisk, pozwoliły na identyfikację priorytetów rozwoju województwa. Priorytet należy rozumieć jako najważniejszą i najpilniejszą do realizacji „potrzebę rozwojową" województwa - stąd też przy przyjętej metodologii prac, w zapisie ustaleń Strategii priorytety mają charakter nadrzędny w stosunku do pozostałych ustaleń.

Wyróżniono następujące priorytety:

• Konkurencyjna gospodarka

• Modernizacja przestrzeni wsi i miast

• Silna metropolia

• Nowoczesne społeczeństwo

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Czwartek, 17-06-2021
Dziś imieniny
Laury, Leszka, Marcjana
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: