Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Strategia OSI
Poniedziałek,     21 / 03 / 2016

W warunkach województwa kujawsko-pomorskiego wykreowane zostały cztery poziomy, na których będzie się odbywał proces planowania i wdrażania polityki terytorialnej.

Poziomy te zostały określone następująco:

• Poziom wojewódzki - obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz obszar powiązany z nimi funkcjonalnie;

Poziom regionalny i subregionalny - obejmuje miasta Włocławek, Grudziądz i Inowrocław wraz z obszarami powiązanymi z nimi funkcjonalnie (OSI miast regionalnych/subregionalnych);

• Poziom ponadlokalny (powiatowy) - obejmuje obszar powiatu ziemskiego (Obszary Rozwoju Społeczno-Gospodarczego);

• Poziom lokalny - w ramach realizacji idei rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS).

Na każdym poziomie realizowane będą zadania odpowiadające jego specyfice. W tym celu zidentyfikowane zostaną główne problemy oraz kierunki rozwoju w oparciu o obowiązujące dokumenty planistyczne na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Planowane i wdrażane przedsięwzięcia powinny wzmacniać potencjał rozwojowy danego obszaru, a w ich realizację powinny być zaangażowane jednostki terytorialne wchodzące w skład danego obszaru funkcjonalno-przestrzennego. Zadania będą realizowane głównie przy wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz innych źródeł finansowania.

Na poziomie Inowrocławia polityka terytorialna będzie wdrażana w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Inowrocławia i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie. Podstawą dla podejmowania wspólnych działań będzie zidentyfikowanie i chęć realizacji wspólnego celu służącego rozwiązywaniu istotnych dla tego obszaru problemów przy jednoczesnym wykorzystaniu jego potencjałów. Samorządy tworzące Obszar Strategicznej Interwencji dla miasta Inowrocławia i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie ustalają zakres współpracy poprzez podpisanie porozumienia i określenie w nim zadań i celów oraz przygotowują wspólnie Strategię rozwoju wraz z listami projektów, które to będą stanowiły element niezbędny do ubiegania się o środki z RPO WK-P, w ramach konkursów z „kodem dostępu".

Obszar Strategicznej Interwencji miasta Inowrocławia i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie został wyznaczony w oparciu o delimitację przeprowadzoną przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.

Obszar strategicznej interwencji Inowrocławia obejmujący Inowrocław i obszar powiązany z nim funkcjonalnie określony został w Uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 17/538/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

24 lutego 2014 r. Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr XL/549/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Inowrocław w celu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Inowrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W świetle założeń polityki terytorialnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zmienionej po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zawarcie porozumienia jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym ubieganie się o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki te są dostępne jedynie dla przedsięwzięć zawartych w strategii rozwoju określającej uwarunkowania, specyfikę oraz kierunki i przedsięwzięcia rozwojowe Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia. Opracowany dokument będzie podstawowym warunkiem uruchomienia dla Miasta Inowrocławia i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie konkursów o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla projektów z tzw. „kodem dostępu". Strategia przygotowywana jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale nr 5/136/15 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad przygotowania Strategii dla miast regionalnych i miasta subregionalnego oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie".

W związku ze zmianami, które wprowadziła Komisja Europejska, dla miast wielkości Inowrocławia (miasto subregionalne) wprowadzono OSI. Aby dopełnić wszelkich formalności należało zawrzeć nowe porozumienie. 23 marca 2015 r. Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę  nr VI/25/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy z Gminą Inowrocław w ramach wdrażania polityki terytorialnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie.

W ramach prac nad Strategią Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego z nim funkcjonalni, Prezydent Miasta Inowrocławia zaprosił partnerów społeczno-gospodarczych do zgłaszania projektów - propozycji przedsięwzięć do Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie.

Natomiast w okresie od 13 do 24 lipca 2015 r. trwał otwarty nabór pomysłów projektów do realizacji w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocłwawia. Miasto Inowrocław zaprosiło wszystkie zainteresowane podmioty do składania pomysłów projektów, które adresowane będą do mieszkańców Inowrocławia i realizowane na terenie Miasta, których pełna lista stanowić będzie element dokumentu strategii. Ogłoszenie tutaj

19 sierpnia 2015 r. Prezydent Inowrocławia zorganizował spotkanie dotyczące projektów dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy do udziału, w którym zaprosił organ prowadzący publicznych szkół ponagimnazjalnych, dyrektorów inowrocławskich szkół niepublicznych oraz przedsiębiorców. W trakcie dwugodzinnej dyskusji uzgodniono możliwe kierunki wydatkowania części środków, którymi zainteresowane są szkoły niepubliczne przy lokalnej współpracy z inowrocławskimi przedsiębiorcami.

Natomiast 20 sierpnia 2015 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji i klubów sportowych dotyczące naboru projektów do Strategii OSI.

12 października 2015 r. Miasto Inowrocław i Gmina Inowrocław zawarły porozumienie w sprawie współpracy w ramach wdrażania polityki terytorialnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie.

2 października 2015 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące „Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji dla Inowrocławia oraz obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie na lata 2014-2020". Konsultacje trwały przez dwa tygodnie (do 16 października 2015 r.). Uwagi i sugestie należało przesyłać wypełniając specjalny formularz. Ogłoszenie o konsultacjach tutaj.

W ramach konsultacji społecznych „Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji dla Inowrocławia oraz obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie na lata 2014-2020", Prezydent Miasta Inowrocławia zaprosił na otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami OSI Inowrocławia, które odbyło się w czwartek 15 października 2015 br. o godz. 16.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu przy ul. Jana Kilińskiego 16. Ogłoszenie o spotkaniu dostępne tutaj

Raport z konsultacji

Projekt Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji dla Inowrocławia oraz obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie na lata 2014-2020, został przekazany do zaopiniowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Opinie dotyczące dokumentu przyjęte Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  dostępne są tutaj

Strategia OSI Inowrocławia

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Czwartek, 17-06-2021
Dziś imieniny
Laury, Leszka, Marcjana
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: