Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu
Środa,     13 / 12 / 2017

    

27 listopada 2017 r. Miasto Inowrocław podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu" w ramach działania 2.5. Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zgodnie z umową o dofinansowanie:

Ogółem wartość projektu: 3 582 610,88 zł

Wartość kwalifikowanych wydatków: 1 929 381,66 zł

Dofinansowanie 85% kwalifikowanych wydatków tj. 1 639 974,40 zł

Termin realizacji: 2016-2018


Projekt stanowi interwencję na terenach zieleni obejmujących 4 obszary w Inowrocławiu:

1. Obszar pomiędzy ulicami: Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka a Marulewską;

2. Obszar pomiędzy ul. Bolesława Krzywoustego a ul. Długą;

3. Obszar przy ul. Poznańskiej na wysokości ul. Fabrycznej;

4. Obszar pomiędzy ul. Staropoznańską a ul. Daniela Rakowicza.

Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni zieleni w mieście oraz poprawa jakości życia mieszkańców. 

Projekt dotyczy przede wszystkim wykonania: nasadzeń drzew, roślin płożących, kompozycji krzewów i rabat kwietno-bylinowych, żywopłotów, rabat kwietno-bylinowych, łąk kwietnych, trawników; dostawę i zamontowanie: ławek, stojaków rowerowych, domków dla owadów i małych ssaków oraz budek lęgowych dla ptaków. Część nasadzeń w obszarze 1 została wykonana w 2017 r. w ramach akcji "Zielony Inowrocław". 

W ramach projektu istniała możliwość sfinansowania również elementów dodatkowych - infrastruktury dla udostępniania zieleni (np. stojaki na rowery, ławeczki). Wartość łączna ww. elementów nie może wynieść więcej niż 30 % kosztów kwalifikowanych projektu. W projekcie ujęto także wykonane w 2017 r. w obszarze 1 alejki parkowe.

Pozostałe wydatki związane z infrastrukturą zaplanowaną do wykonania przy okazji realizacji projektu zostaną sfinansowane z budżetu miasta (są to m.in. budowa i przebudowa części alejek parkowych w obszarach 2 i 3, oświetlenie parkowe w obszarze 3, siłownia zewnętrzna w obszarze 2). 


3 stycznia 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na utworzenie terenów zielonych w czterech obszarach miasta. Termin składania ofert: 14 lutego 2018 r. Złożono 1 ofertę. Przetarg unieważniono.

28 marca 2018 r. ogłoszono II przetarg nieograniczony na wykonanie terenów zielonych. Termin składania ofert: 9 kwietnia 2018 r.

Ponadto w przetargu ujęto dwa planowane na ten rok na dwóch obszarach zadania, dla których Miasto w roku 2017 r. opracowało dokumentację projektową: przebudowa alejek na Osiedlu Piastowskim III oraz utwardzenie nawierzchni alejek parkowych wraz z oświetleniem przy ulicy Poznańskiej.

Wybrano ofertę złożoną przez: GARDENIA Tomasz Hernacki 62-200 Gniezno, ul. Wschodnia 14c, na wszystkie części zamówienia (4) za cenę ogółem 3 285 000,00 zł.; w tym: cz. 1.- 240 000,00 zł, cz. 2 – 1 625 000,00 zł, cz. 3 – 800 000,00 zł, cz. 4 – 620 000,00 zł.

18 kwietnia 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą.

Do tej pory (wg stanu na dzień 9 maja 2018 r.) nasadzono ponad 300 szt. drzew tj. głogi, lipy, klony, jarzęby, dęby, jesiony, grusze, wiśnie ptasie i brzozy. Do końca tygodnia planowane jest zakończenia nasadzeń wszystkich drzew zaplanowanych w projekcie. Nasadzono również ok. 10 000 szt. krzewów tj. ligustry, tawuły, pięciorniki, róże i irgi.

W ostatnich dniach prowadzona była wycinka drzew w obszarze 2 i 3, jako przygotowanie do prac związanych z wykonaniem nowych alejek. Pierwsze obrzeża zostały już wykonane w Mątwach.

23 maja 2018 r. w miejscu realizacji projektu (skwer u zbiegu ulic Poznańskiej i Fabrycznej) odbyła się konferencja prasowa.

Teraz intensywne prace trwają przy ul. Poznańskiej na wysokości ul. Fabrycznej. Wykonawca przeprowadza kapitalny remont wszystkich ciągów pieszych i buduje nowe alejki. W najbliższym czasie na tym terenie postawione zostaną domki dla jeży, domki dla owadów, stojaki rowerowe, ławki czy kosze na śmieci. W kolejnych etapach prac nastąpi renowacja trawników i posadzona zostanie łąka kwietna. Na wspomnianym terenie stanie dziewięć nowych latarni z oprawami ledowymi.

Na kolejnym obszarze w Mątwach (pomiędzy ul. Staropoznańską a ul. Daniela Rakowicza) trwa przygotowywanie terenu, poprzez nawożenie ziemi, pod kolejne nasadzenia i wysianie trawy.

Wykonawca jednocześnie prowadzi prace (przygotowywanie terenu, nasadzenia krzewów) na najobszerniejszym terenie - pomiędzy ul. Bolesława Krzywoustego a ul. Długą.

Obszar pomiędzy ul. Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka a Marulewską - prace zostały zakończone. Wykonawca realizuje prace utrzymaniowe i pielęgnacyjne zieleni.

Wg stanu na dzień 4 lipca 2018 r. w ostatnich dniach prowadzona była wycinka drzew w obszarze II, porządkowanie terenu jako przygotowanie do prac związanych z wykonaniem nowych alejek. Częściowo zostały już posadzone drzewa i krzewy. Roślinność wymagała intensywnego podlewania i na tym właśnie skoncentrowano się głównie w ostatnim tygodniu z uwagi na suszę. Rozpoczęto budowę alejek parkowych.

Obszar przy ul. Poznańskiej na wysokości ul. Fabrycznej: zakończono budowę alejek parkowych, trwają prace wykończeniowe.

Obszar pomiędzy ul. Staropoznańską a ul. Daniela Rakowicza: dalej trwały prace porządkowe i nawożenie ziemi w celu wyrównania terenu. Nasadzono roślinność i przystąpiono do wykonywania alejek o nawierzchni hanse – grand. Podobnie jak w poprzednich obszarach, podlewano już nasadzoną roślinność.

Według stanu prac na dzień 25 lipca 2018 r.:

- obszar przy ul. Poznańskiej na wysokości ul. Fabrycznej - zakończono prace związane z nasadzaniem i oświetleniem. 20 lipca 2018 r. dokonano przyjęcia prac.

- obszar pomiędzy ul. Bolesława Krzywoustego a Długą - trwają prace zwiazane z ustawianiem obrzeży betonowych oraz wykonanie podbudowy alejek z kruszywa kamiennego.

Według stanu na dzień  29 sierpnia 2018 r. w obszarze pomiędzy ul. Bolesława Krzywoustego a Długą wykonano 70 % prac związanych z wykonaniem alejek z masy mineralno-bitumicznej. Obszar przy ul. Poznańskiej na wysokości ul. Fabrycznej - prace zostały zakończone. Wykonawca realizuje prace związane z utrzymaniem zieleni.

Po realizacji projektu:

Według stanu na dzień 3 października 2018 r.:

- Obszar pomiędzy ul. Bolesława Krzywoustego a Długą - wykonawca zakończył prace i zgłosił do odbioru końcowego, który odbędzie się 8 października 2018 r.

- Obszar pomiędzy ul. Staropoznańską a ul. Daniela Rakowicza - zakończono prace. Wykonawca zgłosił do odbioru końcowego, który odbędzie się 4 października  2018 r.


Konferencja prasowa na temat przystąpienia do realizacji projektu odbyła się 15 lutego 2018 r. 

     

Projekt jest współfinansowany
ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na podstawie umowy o dofinasowanie projektu Miasto Inowrocław informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć finansowych. Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem:

- specjalnego adresu e-mail ,

- elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Sobota, 31-10-2020
Dziś imieniny
Augusta, Alfons, Wolfgang, Antoni, Urban
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: