Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Inowrocław na lata 2020-2032
Poniedziałek,     04 / 01 / 2021

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów uchwałą nr 122/2009 ustanowiła program wieloletni pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, który został zmieniony uchwałą Nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. Główne cele programu to usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Cele programu mające oczyścić kraj z azbestu realizowane są sukcesywnie do roku 2032 na trzech szczeblach: centralnym, wojewódzkim i lokalnym (samorząd powiatowy i gminny).

Uchwalony przez Radę Miejską Inowrocławia 29 września 2011 r. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Inowrocławia na lata 2011-2014 (z perspektywą do roku 2032)” zawierał dane, które z racji upływu czasu oraz stopniowej utylizacji azbestu przez mieszkańców miasta wymagały aktualizacji.

W związku z powyższym został opracowany „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Inowrocław na lata 2020-2032”. Dokument przedstawia zagadnienia związane z realizacją nałożonych na Gminę Miasto Inowrocław obowiązków w zakresie usuwania wyrobów azbestowych, prezentuje cele, zadania, określa aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta. Ponadto zawiera harmonogram skonsolidowanych działań zmierzających do bezpiecznego dla środowiska usunięcia wyrobów azbestowych, jak również wskazuje na środki finansowe niezbędne do jego realizacji z jednoczesną możliwością pozyskania środków zewnętrznych na utylizację ww. wyrobów.

Obowiązek posiadania Programu wynika z zapisów ustawowych, otwiera drogę pozyskania dofinansowania działań związanych z demontażem, transportem i składowaniem (utylizacją) wyrobów azbestowych. Ponadto jego realizacja wpłynie znacząco na polepszenie jakości powietrza, a tym samym zwiększy komfort życia w mieście, poprawiając stan środowiska naturalnego.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Czwartek, 17-06-2021
Dziś imieniny
Laury, Leszka, Marcjana
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: