Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Uzdrowisko Inowrocław – rozwój potencjału endogenicznego regionu
Środa,     17 / 06 / 2020

Zgodnie z Uchwałą Nr 4/147/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniającą Uchwałę Nr 37/1700/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla konkursu Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-233/18, Miasto Inowrocław otrzymało dofinansowanie dla projektu pn. "Uzdrowisko Inowrocław – rozwój potencjału endogenicznego regionu", w ramach Osi priorytetowej: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie: 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Priorytet Inwestycyjny: 8b Wspieranie rozwoju przyjaznego dla zatrudnienia poprzez rozwój potencjałów endogenicznych jako elementu strategii terytorialnej dla obszarów ze specyficznymi potrzebami, łącznie z przekształceniem upadających regionów przemysłowych oraz działaniami na rzecz zwiększenia dostępności i rozwoju zasobów naturalnych i kulturowych, Cel szczegółowy: Wzrost zatrudnienia poprzez samozatrudnienie i tworzenie nowych miejsc pracy przy wykorzystaniu endogenicznych potencjałów, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji na rzecz kultury oraz infrastruktury uzdrowiskowej.30.06.2020 r.  podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

Cel projektu: Rozwój potencjału endogenicznego Miasta Inowrocław.Projekt polega na:

1. kompleksowym remoncie tężni solankowej;

2. budowie parkingu przy ul. Bocznej;

3. uzupełnieniu oświetlenia wokół tężni;

4. zakupie i montażu elementów małej architektury tj. ławek, leżaków betonowych, koszy na odpadki, tablicy z walorami tężni, zraszaczy;

5. rekultywacji terenu zielonego wokół tężni, wraz z zagospodarowaniem placu wewnątrz tężni.Całkowita wartość projektu: 7 412 227,50 zł

Dofinansowanie z UE: 6 300 393,37 zł

Termin realizacji: 2019-2021

27 lipca 2020 r. Miasto ogłosiło przetarg na remont 73 szt. przęseł tężni solankowej, polegający na wymianie drewnianych elementów konstrukcyjnych tężni oraz wymianie tarniny. Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Konsorcjum: 1) NORD-HOUSE Sławomir Langa, Luzino – lider konsorcjum 2) P.P.H.U. Filip Brucki Chwaszczyno – członek konsorcjum, za cenę 4 059 000,00 zł.  Przewidywane nie wcześniej niż 16.11.2020 r.

1 października 2020 r. Miasto ogłosiło przetarg na budowę parkingu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Sobota, 31-10-2020
Dziś imieniny
Augusta, Alfons, Wolfgang, Antoni, Urban
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: