Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Stypendia artystyczne
Wtorek,     22 / 03 / 2016

Od 2008 r. Prezydent Miasta Inowrocławia przyznaje stypendia artystyczne. Podstawę prawną stanowi uchwała nr XIV/223/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z 24 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i ochroną zabytków oraz ich wysokości.

Do końca lutego każdego roku można składać wnioski na stypendia artystyczne na rzecz Miasta Inowrocławia. Stypendium obejmuje zadania w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury lub ochrony zabytków.

Wniosek o stypendium winien zawierać:

  • dane osobowe (imię lub imiona, nazwisko, adres) kandydata (kandydatów),
  • informacje o dorobku twórczym, artystycznym, naukowym, popularyzatorskim, konserwatorskim wraz z dokumentacją,
  • program stypendium obejmujący cel, na który ma być przeznaczone stypendium, plan pracy w okresie pobierania stypendium oraz termin zakończenia,
  • szacunkowy koszt przedsięwzięcia oraz wnioskowaną kwotę,
  • w przypadku studentów - opinię opiekuna artystycznego,
  • jeśli kandydat pobiera inne stypendium - informacje o tym stypendium, w szczególności celu, na który zostało przyznane i o okresie jego pobierania.

Ważne jest też, aby wnioskodawca określił szacunkowy kosztorys zadania i wnioskowaną kwotę stypendium.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miasta Inowrocławia (Biuro Obsługi Interesantów) lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miasta Inowrocławia, Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Strony w dziale
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Poniedziałek, 10-08-2020
Dziś imieniny
Bianki, Borysa, Wawrzyńca
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: