Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) – przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami
Wtorek,     22 / 03 / 2016

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w konkursie przewidzianym do ogłoszenia w IV kwartale 2015 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, którego przedmiotem będzie wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej: podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami użytkowanymi.

Oferty składane w naborze powinny być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, od 7 września 2015 r. do 28 września 2015 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia, ul. Franklina Roosevelta 36 w Kancelarii Ogólnej pok. nr 1.

Szczegółowe zasady naboru określone są w załączniku.


Informacja o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Uchwałą Nr XVII/150/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. Rada Miejska Inowrocławia wyraziła zgodę na utworzenie partnerstwa przez Miasto Inowrocław, Miasto Bydgoszcz, Gminę Miasta Torunia, Gminę Miasta Gniezna i Gminę Miasta Sopotu w celu realizacji projektu pn. „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami".

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwa Miasta Inowrocławia - lidera projektu z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Torunia, Gminą Miasta Gniezna i Gminą Miasta Sopotu było niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami" w ramach ogłoszonego konkursu w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój2014-2020.

Projekt polega na wdrażaniu w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w następujących obszarach, istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej:

1) podatki i opłaty lokalne, poprzez:

- elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, automatyzację rozliczeń oraz poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;

- doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;

- wdrażanie rozwiązań zarządczych w urzędach JST poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców w szczególności w zakresie: zarządzania satysfakcją klienta, zarządzania jakością, zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej;

2) zarządzanie nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi, poprzez:

- wdrażanie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania satysfakcją;

- doskonalenie kompetencji kadr samorządowych m.in. w zakresie zarządzania samorządowym zasobem nieruchomości, zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;

- wsparcie administracji samorządowej w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości.

Projekt ubiegać się będzie o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne). Zarówno globalny budżet projektu, jak i szczegółowe budżety dotyczące działań planowanych do realizacji przez poszczególne samorządy partnerskie, nie są jeszcze sprecyzowane. Na podstawie regulaminu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15 wiadomym jest jednak, iż wnioskowane dofinansowanie ze środków UE kształtować się będzie na poziomie 84,28%.


Gmina Miasto Inowrocław w partnerstwie z Gminami Miasta: Gniezna, Sopotu, Torunia i Bydgoszczy z dniem 01.09.2016 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) – przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”.

Celem projektu jest podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarzadzania nieruchomościami w 5 gminach miejskich: Bydgoszcz, Gniezno, Inowrocław, Sopot i Toruń przez podniesienie kompetencji 166 pracowników oraz wdrożenie rozwiązań usprawniających świadczenie ww. usług w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

Dzięki realizacji projektu 5 jednostek samorządu terytorialnego wdroży rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców i zarządzania nieruchomościami.

http://f5.pl/pl/inowroclaw-bydgoszcz-gniezno-sopot-torun-ibgst-przyjazny-e-urzad-podniesienie-jakosci-uslug-w-zakresie-podatkow-i-oplat-lokalnych-oraz-zarzadzania-nieruchomosciami

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Okres realizacji projektu: 01 września 2016 r. – 28 lutego 2018 r.

Wartość projektu: 1 598 325,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 347 068,31 zł

W okresie realizacji projektu w Urzędzie Miasta Inowrocławia działa Biuro Projektu (ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław). Osoba do kontaktu: Łukasz Pilachowski: T: +48 52 35 55 209, e-mail:  

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Sobota, 31-10-2020
Dziś imieniny
Augusta, Alfons, Wolfgang, Antoni, Urban
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: