Inowrcoław - inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021
Poniedziałek,     21 / 03 / 2016

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, zwany dalej "planem".

Plan określa w szczególności:

1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Plan ma charakter otwarty i będzie sukcesywnie uzupełniany oraz korygowany. Łączna planowana wielkość nakładów inwestycyjnych na urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne w ciągu czterech lat wyniesie ponad 38 mln zł. Przedsięwzięcia skierowane będą na usprawnienie dostawy wody i odbioru ścieków na terenie miasta poprzez rozbudowę i wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wprowadzenie nowych technologii, modernizowanie istniejących obiektów itp.

Pozostałe środki inwestycyjne zostaną wykorzystane na modernizację obiektów przedsiębiorstwa, a przede wszystkim na zakup specjalistycznego sprzętu, maszyn i urządzeń. Utrzymanie wysokiej sprawności sprzętu specjalistycznego jak i środków transportu zapewnia możliwość szybkiego i efektywnego działania służb wod-kan przedsiębiorstwa. Sprawny park maszynowy umożliwia prowadzenie prac remontowych i konserwacyjnych, w przypadku wystąpienia awarii skraca czas ich usuwania a tym samym czas ewentualnych przerw w dostawach wody i odbioru ścieków oraz minimalizuje straty wody.

Konieczność przyjęcia nowego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021 wynika z faktu, iż zgodnie z art. 24b ust. 6 pkt 2 ww. ustawy plan ten przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza do uzasadnienia do wniosku o zatwierdzenie taryfy przez organ regulacyjny - dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Taryfę, na podstawie art. 20 ust. 1 tejże ustawy, określa się na okres 3 lat. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu, zgodnie zaś z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180), który stanowi iż:

1. taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy,

2. przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przekazuje dyrektorowi regionalnemu zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniosek o zatwierdzenie taryfy w terminie 90 dni przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1,

zobowiązane jest złożyć wniosek o zatwierdzenie taryfy na okres 3 lat do dnia 12 marca 2018 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Środa, 29-01-2020
Dziś imieniny
Franciszka, Konstancji, Salomei
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: