Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Kto głosuje, ten się liczy!
Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu Gminy Miasto Inowrocław
Środa,     02 / 10 / 2019

Miasto Inowrocław jest czwartym co do wielkości miastem województwa kujawsko-pomorskiego. Podobnie jak inne miasta w Polsce odczuwa konsekwencje zmieniającego się klimatu, które pomimo globalnego charakteru, są odczuwalne w skali lokalnej. Najistotniejsze zmiany obejmują: wzrost średniej temperatury powietrza, nasilenie występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak deszcze nawalne, fale gorąca, upały oraz susze hydrologiczne i glebowe, a także powodujący straty materialne silny wiatr o charakterze huraganowym lub sztormowym.

Mimo, że w miastach Polski występują podobne problemy, to w każdym mieście mają one swoją specyfikę wynikającą m.in. z położenia miasta, jego charakteru, historii, czy otoczenia.

Specyfika ta dotyczy także możliwych sposobów radzenia sobie ze skutkami zmian klimatu, które spełnią oczekiwania zarówno władz miasta, jak i jego mieszkańców. W tym celu konieczne jest podjęcie działań mających na celu łagodzenie zmian klimatu i adaptację do nich.

W odpowiedzi na te wyzwanie, w kwietniu b.r. Miasto Inowrocław przystąpiło do opracowania dokumentu pod nazwą „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu Gminy Miasto Inowrocław”. Wykonawcą opracowania jest firma konsultingowo-inżynierska Arcadis.

Czym jest Miejski Plan Adaptacji?

Miejski Plan Adaptacji (zwany dalej MPA), to dokument strategiczny. Jego wykonanie poprzedzone jest:

• szczegółową analizą klimatyczną określającą stopień ekspozycji Miasta Inowrocław na dany czynnik klimatyczny tj. temperatura powietrza, opad atmosferyczny, burze, występowanie fal upałów, występowanie okresów bezopadowych,

• zidentyfikowaniem głównych zagrożeń wynikających ze zmian klimatu np. powódź, susza atmosferyczna czy występowanie osuwisk,

• określeniem trendów zmian klimatu w Mieście Inowrocław,

• analizą podatności obejmującą oceną wrażliwości obszaru Miasta Inowrocławia na zachodzące zmiany klimatu i określeniem zdolności adaptacyjnej miasta czyli zdolności do dostosowania się do zmian klimatu i radzenia sobie z negatywnymi skutkami tych zmian,

• analizą ryzyka, czyli rozpoznaniem szans i zagrożeń związanych ze zmianami klimatu.

Metodyka opracowania MPA jest zgodna z wytycznymi do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu określonymi w „Podręczniku adaptacji dla miast”, wydanym przez Ministerstwo Środowiska.

W wyniku dotychczas przeprowadzonych analiz, w obszarze Miasta Inowrocławia, wyłoniono następujące sektory, które są najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu, i dla których w pierwszej kolejności należy podjąć działania adaptacyjne. Są to: zdrowie publiczne, gospodarka wodno-ściekowa, planowanie przestrzenne i energetyka. Wyłoniono również obszary w przestrzeni geograficznej Miasta, które są potencjalnie narażone na występowanie zidentyfikowanych zjawisk. Są to na przykład: tereny rekreacyjne i uzdrowiskowe szczególnie narażone na długotrwałe okresy bezopadowe i suszę, tereny rolnicze i tereny ogródków działkowych również narażone na długotrwałe okresy bezopadowe i suszę, zabudowa osiedlowo-blokowa, otwarte obiekty rekreacyjne narażone na zjawiska termiczne: fale upałów i występowanie dni gorących oraz upalnych.

W kolejnych krokach zostaną zaprojektowane działania adaptacyjne służące przede wszystkim poprawie jakości życia w mieście, której coraz ważniejszym elementem jest stan środowiska. Jest to bardzo istotny etap, ponieważ podejmowane w kolejnych latach działania adaptacyjne będą wymagały z jednej strony silnego wsparcia organizacyjnego i prawnego na poziomie lokalnym oraz krajowym, z drugiej zaś świadomego społeczeństwa i jednostek odpowiedzialnych za ich wdrażanie na poziomie lokalnym.

Dlatego w ramach prac nad projektem Wykonawca na bieżąco konsultuje wykonane prace z przedstawicielami władz Miasta oraz planuje przeprowadzenie Warsztatów w celu zapewnienia partycypacji społecznej i zaangażowania mieszkańców.

Jakie będą korzyści dla Miasta Inowrocławia z opracowania MPA?

Jak wynika z analiz ekonomicznych, korzyści z adaptacji w perspektywie długoterminowej wielokrotnie przewyższają koszty poniesione na wdrożenie działań adaptacyjnych. Składają się na nie:

• Poprawa jakości życia mieszkańców.

• Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrona ich zdrowia.

• Zwiększenie dostępu do zielono-błękitnej infrastruktury.

• Zwiększenie dostępu do wiedzy na temat zmian klimatu i wzrost poczucia odpowiedzialności mieszkańców za miasto.

• Zwiększenie aktywności społecznej.

• Ograniczenie strat finansowych.


Urząd Miasta Inowrocławia oraz firma Arcadis pragną włączyć mieszkańców w proces opracowania tego dokumentu i zaprosić do udziału w warsztatach, które odbędą się w dniu 23.10.2019 r. w godzinach od 11.00 do 14.00

Miejsce: Sala konferencyjna nr 227, Ośrodek Sportu i Rekreacji, al. Niepodległości 4.

W pierwszej części Warsztatów (godz. 11.00 – 11.45) zaprezentowane zostaną rezultaty dotychczasowych prac nad projektem:

1. Stopień ekspozycji miasta na czynniki klimatyczne.

2. Prognozowane zmiany klimatu na podstawie analizowanych scenariuszy klimatycznych.

3. Ocena wrażliwości obszaru Miasta Inowrocławia w podziale na zidentyfikowane sektory.

4. Zdolność adaptacyjna miasta i ocena podatności miasta na zmiany klimatu.

5. Ocena ryzyka.

W drugiej części Warsztatów (godz. 12.00 – 14.00), wspólnie z mieszkańcami przedyskutujemy zaproponowane działania adaptacyjne i opcje adaptacji. Będzie to okazja do zgłaszania uwag, wniosków czy zmian zapisów do działań, które docelowo będą kształtować politykę Miasta w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

Zapraszamy do udziału!

Prosimy o potwierdzenie udziału w Warsztatach do dnia 11.10.2019 r. na adres mailowy: lub


Prezydent Miasta Inowrocławia informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Gminy Miasto Inowrocław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z dokumentem można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Henryka Sienkiewicza 1 w pokoju nr 21 w godzinach pracyurzędu oraz na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w zakładce Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa.

Uwagi oraz wnioski można składać w terminie 21 dni tj. od 24.03.2020 r. do 13.04.2020 r.:

  • w formie pisemnej,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres

W toku konsultacji społecznych w ramach procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko wpłynęły uwagi i wnioski do projektu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Gminy Miasto Inowrocław do 2030 roku. Uwagi i wnioski dotyczyły głównie Załącznika 3 MPA zawierającego karty działań i dotyczyły głównie szacunkowych kosztów, modyfikacji założeń szacowania kosztów oraz możliwych źródeł finansowania.

Do Prognozy oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski nie wpłynęły.

Projekt Planu Adaptacji został pozytywnie uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Niedziela, 12-07-2020
Dziś imieniny
Brunona, Jana, Wery
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: