Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Gminny Program Ochrony Środowiska dla Miasta Inowrocławia na lata 2017-2020
Poniedziałek,     21 / 03 / 2016

„Program Ochrony Środowiska dla Miasta Inowrocławia na lata 2017-2020” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Inowrocławia” został opracowany zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), uwzględniając część strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” dotyczącą ochrony środowiska. Jest on podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska na terenie miasta. Zawiera cele i zadania, które powinno realizować Gmina Miasto Inowrocław w celu ochrony środowiska w swoich granicach administracyjnych.

Podstawowym celem sporządzania i uchwalania Programu Ochrony Środowiska (POŚ) jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu JST.

Zakres i stopień szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Inowrocławia na lata 2017-2020” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” wynika z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) i został uzgodniony z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismo z dnia 19.10.2017 r., znak: WOO.411.185.2017.AG) oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy (pismo z dnia 10.10.2017 r., znak: NNZ.9022.1.516.2017).

Projekt Program Ochrony Środowiska wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko został poddany opiniowaniu przez ww. organy. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismo z dnia 14.12.2017 r., znak:WOO.410.521.2017.SŻ) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy (pismo z dnia 13.12.2017 r., znak: NNZ.9022.1.647.2017) zaopiniowali bez uwag ww. dokumenty. Projekt POŚ uzyskał również pozytywną opinię Zarządu Powiatu Inowrocławskiego (Uchwała Nr 533/2017 z dnia 28.12.2017 r.).

Zgodnie z art. 39 ww. ustawy zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w opracowywaniu POŚ i prognozy podczas konsultacji społecznych. W terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia o rozpoczęciu procesu opiniowania społecznego przedmiotowych dokumentów tj. od 20.02.2018 r. do 13.03.2018 r, nie wniesiono uwag i wniosków do projektów POŚ i prognozy.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Poniedziałek, 21-06-2021
Dziś imieniny
Alicji, Alojzego, Rudolfa
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: