Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocław na lata 2008-2015
Poniedziałek,     21 / 03 / 2016

Dokument programowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013 umożliwia wykorzystanie przez beneficjentów środków strukturalnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach osi priorytetowej 7 „Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy” dofinansowywane będą projekty dotyczące ożywienia gospodarczego i społecznego oraz odnowy infrastrukturalnej i architektoniczno-urbanistycznej zdegradowanych części miast, terenów i obiektów poprzemysłowych i powojskowych. Ważnym elementem jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast poprzez szybszy wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia.

Lokalny Program Rewitalizacji powinien zawierać opis niezbędnych działań potrzebnych dla rozwoju gospodarczego rewitalizowanych terenów, proponowane sposoby rozwiązywania problemów społecznych, a także plany finansowe dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich. Programy te muszą być zgodne ze strategią rozwoju województwa i powinny być przekazane razem z wnioskiem aplikacyjnym EFRR – po uprzednim zatwierdzeniu uchwałą Rady Miejskiej – Urzędom Marszałkowskim.

27 maja 2009 r. Rada Miejska Inowrocławia przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2008-2015, który był czterokrotnie aktualizowany. Aktualizacje Lokalnego Programu Rewitalizacji wynikały z konieczności dostosowania wartości zadań do rozstrzygniętych przetargów oraz uaktualnienia montażu finansowego związanego z wartością poszczególnych zadań ujętych w projektach LPR oraz zmian, które wyniknęły w trakcie realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Czwartek, 17-06-2021
Dziś imieniny
Laury, Leszka, Marcjana
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: