Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław
Poniedziałek,     21 / 03 / 2016

Uchwałą Nr XXIV/350/08 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 29 października 2008 r. uchwalono zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia uchwalone przez Radę Miejską Inowrocławia (uchwała nr VI/73/99 z dnia 26 lutego 1999 r.) na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 ze zm.), stanowiące podstawowy dokument planistyczny na szczeblu gminy, wymagało zmian uwzględniających przede wszystkim powstałe z upływem czasu przekształcenia w strukturze i intensywności zagospodarowania miasta, a także obowiązki wynikające z obowiązujących aktów prawnych. Dostosowanie ustaleń studium do aktualnego stanu zagospodarowania i oczekiwanych zmian kierunków zagospodarowania miasta wynika przede wszystkim z wymagań określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), a w szczególności z art. 20 ust. 1, gdzie zapisany jest obowiązek stwierdzania zgodności rozwiązań wszystkich projektów planów miejscowych wykonywanych według tej ustawy z ustaleniami studium.

Nowelizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) wprowadziła obowiązek wykonania do studium opracowania ekofizjograficznego, czego nie wymagano uprzednio. W związku z tym na potrzeby zmiany studium zostało sporządzone opracowanie ekofizjograficzne dla miasta Inowrocławia.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233) opracowano formę zmiany studium zgodnie z wymogami prawnymi.

Przy sporządzaniu zmiany studium wzięto pod uwagę wnioski, dotyczące przeznaczenia terenów na cele inwestycyjne. Wyznaczono nowe tereny mieszkaniowe, przemysłowe i usługowe. Wyznaczone zostały istniejące i projektowane tereny pod obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. W zmianie studium wyznaczono granice Dzielnicy Uzdrowiskowej.

Sporządzona zmiana studium zawiera problematykę określoną w art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt zmiany studium został uzgodniony, uzyskał opinie oraz został wyłożony do publicznego wglądu stosowanie do ww. ustawy. W ustawowym czasie do projektu zostały zgłoszone uwagi. Część tych uwag uznając jako zasadne, postanowiono uwzględnić.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław" nie jest aktem prawa miejscowego, stanowi natomiast akt polityki przestrzennej gminy.

Kierunki rozwoju miasta określone w zmianie studium stanowią wytyczne dla prowadzenia dalszych prac przy zagospodarowaniu przestrzennym miasta Inowrocław, zwłaszcza przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uchwałą Nr XLVII/685/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 października 2010 r. uznano aktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w brzmieniu ustalonym uchwałą nr XXIV/350/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław.

Uchwałą Nr XLVIII/639/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 października 2014 r. uznano, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w brzmieniu ustalonym uchwałą nr XXIV/350/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław wymaga przystąpienia do aktualizacji, obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktualne.

Uchwałą Nr XLV/535/2018 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 8 października 2018 r. dokonano oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia.

Uznano, że:

1) zasadna jest kontynuacja procedury sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia, zainicjowanej uchwałą nr XXXIII/387/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia;

2) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktualne w zakresie wynikającym z opracowania „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta Inowrocławia”.

Przyjęto ponadto do realizacji wieloletni program sporządzania miejscowych.

Ponadto 23 października 2017 r. Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XXXIII/387/2017 zobowiązała Prezydenta Miasta Inowrocławia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Inowrocławia. Miasto Inowrocław jest w trakcie prac nad nowym dokumentem.

Studium wraz z załącznikami dostepne na stronie: www.bip.inowroclaw.pl

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Czwartek, 17-06-2021
Dziś imieniny
Laury, Leszka, Marcjana
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: