Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Miejska Strategia Rozwoju Transportu dla Miasta Inowrocławia do 2020 r. z uwzględnieniem Planu Mobilności Miejskiej Miasta Inowrocławia
Poniedziałek,     21 / 03 / 2016

Poprzednia Miejska Strategia Rozwoju Transportu, przyjęta uchwałą nr XXX/375/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia, wyznaczała zadania do realizacji na lata 2008-2013. Konieczne było zatem sporządzenie nowego dokumentu, wskazującego najważniejsze działania, niezbędne do podjęcia w horyzoncie czasowym do 2020 r., w zakresie zarówno inwestycji w infrastrukturę drogową, jak i - koniecznego do realizacji równolegle - rozwoju różnych form transportu na obszarze Inowrocławia.

Lawinowo rosnąca liczba prywatnych samochodów (przekładająca się na problem zakorkowanych ulic), jak również moda na zdrowy tryb życia, objawiająca się m.in. zwiększającym się zainteresowaniem transportem rowerowym i pieszym, wymusza radykalną modyfikację podejścia do całości problematyki organizacji transportu. Z tego też względu, należy aktywizować działania zmierzające do rozwoju tych podsystemów transportu, które mogą stanowić alternatywę dla motoryzacji indywidualnej. Stąd też w opracowanej nowej Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu dla Miasta Inowrocławia z uwzględnieniem Planu Mobilności Miejskiej (MRST) wskazano konieczność nie tylko wzrostu roli MPK Inowrocław, ale też konieczność wdrożenia m.in. integracji taryfowej transportu autobusowego i kolejowego (celem zwiększenia udziału kolei w obsłudze przewozów o charakterze regionalnym), a także rozwoju infrastruktury dedykowanej rowerzystom i pieszym.

Jednocześnie jednak, zdając sobie sprawę, że rekomendowane w MRST działania związane z rozwojem zrównoważonego transportu mogą co najwyżej zahamować, ale nie rozwiążą problemu gwałtownego przyrostu liczby samochodów (w skali całej Polski, według prognoz GDDKiA w 2030 r. ma być zarejestrowanych prawie 30 mln samochodów) - niezbędne jest również podjęcie wysiłku związanego z inwestycjami w istniejącą i nową infrastrukturę drogową na terenie Inoworcławia. MRST porządkuje w tym zakresie główne zamierzenia poszczególnych zarządców infrastruktury drogowej i wskazuje najważniejsze kierunki działań niezbędne do podjęcia w najbliższych latach przez Miasto Inowrocław.

Horyzont czasowy MRST jest w dużej mierze zbieżny z horyzontem czasowym nowej 7-letniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej (2014-2020). Środki pomocowe z UE powinny być jednym ze źródeł finansowania projektów zapisanych w MRST.

W związku z zakończeniem realizacji zadań przewidzianych na lata 2015-2016, należało uaktualnić inwestycje w ramach działań określonych w pkt. 5. "Kierunki rozwoju systemu transportowego w Mieście Inowrocławiu" i w pkt. 6.5. "Harmonogram zadań inwestycyjnych do 2020 r." MSRT. Aktualizacja na lata 2017-2020 powstała na podstawie informacji otrzymanych od Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Inowrocławia, odpowiedzialnego za realizację ww. inwestycji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Czwartek, 17-06-2021
Dziś imieniny
Laury, Leszka, Marcjana
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: