Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016 - 2022
Poniedziałek,     21 / 03 / 2016

23 września 2019 r. Rada Miejska Inowrocłąwia przyjęła Uchwałę Nr  XIV/143/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. 

Głównym powodem aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022” jest wprowadzenie nowych projektów rewitalizacyjnych, m.in. dotyczących odnowy części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne. Ponadto dokonano korekty wartości części wskaźników oraz aktualizacji harmonogramu w odpowiedzi na uwagi Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwałą Nr 41/1882/19 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. LPR uzyskał pozytywną opinię.


Od dnia 9 lipca 2019 r. do dnia 22 lipca 2019 r. prowadzone sa konsultacje projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia w formie zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, dostępnego na stronach internetowych: www.rewitalizacja.inowroclaw.pl i bip.inowroclaw.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia.

W terminie prowadzenia konsultacji projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022, tj. w dniach 9 – 22 lipca 2019 r. nie wpłynęły żadne formularze, uwagi, czy wnioski.


LPR wpisany do wykazu programów rewitalizacji

Uprzejmie informujemy, że Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022 otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i został wpisany na listę Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Uchwała Nr 43/2061/18 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r.).

Pozytywna ocena programu rewitalizacji jest warunkiem ubiegania się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Wykaz programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego


8 października 2018 r. Rada Miejska Inowrocławia przyjęła Uchwałę Nr XLV/530/2018 zmieniającą uchwałę sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022, w związku z oceną LPR przez Zespół ds. rewitalizacji, który zalecił:

- weryfikację i aktualizację wskaźników delimitacji (za 2016 r.),

- przeprowadzenie analizy wskaźnikowej spoza sfery społecznej,

- przporządkowanie projektów/przedsięwzięć społecznych projektom infrastrukturalnym, niezbędnym do ich realizacji,

- korektę zakresu projektów, które muszą odpowiadać i koncentrować się na problemach wynikających z diagnozy Obszaru Rewitalizacji (OR).

Zaktualizowanie obowiązującego dokumentu zgodnie z przedstawionymi przez ww. Instytucję Zarządzającą uwagami stanowi warunek konieczny ubiegania się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków Unii Europejskiej.


Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się we wtorek 19 czerwca 2018 r. o godzinie 17.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym przy ul. Jana Kilińskiego i będzie dotyczyło omówienia projektów/przedsięwzięć ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 20016-2022.

Na spotkaniu przedstawione zostaną uwagi Zespołu ds. rewitalizacji, w związku z przeprowadzona oceną merytoryczną Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022.


23 października 2017 r. Rada Miejska Inowrocławia przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022.

Uchwała nr XXXIII/379/2017

Lokalny Program Rewitalizacji przekazany został do zaopiniowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 IZ RPO prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów. Oceny i weryfikacji programów rewitalizacji będzie dokonywał Zespół ds. rewitalizacji powołany uchwałą Nr 4/69/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 27 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji.

Pozytywna ocena programu rewitalizacji jest warunkiem ubiegania się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020.


Informujemy, że zostały zakończone konsultacje społeczne „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022”, które przeprowadzono w terminie od 15 do 29 września 2017 r. Uwagi do projektu można było wnosić drogą elektroniczną. W trakcie konsultacji wpłynęła jedna uwaga, skierowana przez przedstawicieli Zarządu Osiedla Mątwy, która została częściowo uwzględniona.

W załączniku przedstawiamy informację podsumowującą konsultacje oraz opracowany projekt dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022, z uwzględnionymi zmianami, który zostanie przedłożony Radzie Miejskiej Inowrocławia.

Podsumowanie konsultacji

Projekt LPR


Prezydent Miasta Inowrocławia zaprasza mieszkańców do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w środę, 4 października 2017 r. o godzinie 16.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza przy ulicy Jana Kilińskiego 16 i będzie ostatecznym podsumowaniem opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022”.

Prezentacja ze spotkania


Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 15 września 2017 r. do dnia 29 września 2017 r. w formie:

 1. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, dostępnego na stronach internetowych: http://www.rewitalizacja.inowroclaw.pl/ i http://bip.inowroclaw.pl w zakładce „ogłoszenia” oraz w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia,
 2. zbierania uwag ustnych do protokołu, w terminie prowadzenia konsultacji, w godzinach od 11.00 do 15.00, w Urzędzie Miasta Inowrocławia w pokojach nr 2 i 38.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny są dostępne w terminie konsultacji:

 • w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej - http://bip.inowroclaw.pl oraz na stronie internetowej - http://www.rewitalizacja.inowroclaw.pl/
 • w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Inowrocławia w pokojach nr 2 i 38, w godzinach pracy Urzędu.

Wypełniony formularz konsultacyjny, podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem, należy złożyć do dnia 29 września 2017 r.:

 1. drogą korespondencyjną na adres Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33, 88-100 Inowrocław,
 2. bezpośrednio w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta w Inowrocławiu, w godzinach pracy Urzędu,
 3. drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@inowroclaw.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

• Pełnomocnik ds. rewitalizacji - pokój nr 38, tel. 52 35 55 319,

• Zespół ds. rewitalizacji - pokój nr 2, tel. 52 355 53 29, 52 355 53 84.

Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

• odniesienia do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,

• dane kontaktowe osób zgłaszających uwagi.

Uwagi i opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę.

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Inowrocławia oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Inowrocławia.

Ponadto w październiku planowane jest otwarte spotkanie konsultacyjne, termin i miejsce spotkania zostaną podane do publicznej wiadomości 7 dni przed datą spotkania, co najmniej za pośrednictwem strony internetowej http://www.rewitalizacja.inowroclaw.pl/ i http://bip.inowroclaw.pl w zakładce „ogłoszenia” oraz w na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia.

PROJEKT LPR do konultacji

Formularz konsultacji


Zapraszamy do składania propozycji projektów rewitalizacyjnych

Projekty można zgłosić (opisać) na specjalnym formularzu, który należy przesłać w terminie do dnia 10 marca 2017 r. pocztą elektroniczną na adres: lub bezpośrednio do Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33, 88-100 Inowrocław, pokój nr 2.

Należy pamiętać, że samo zgłoszenie projektu do programu rewitalizacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Zapisanie projektu w programie rewitalizacji będzie dodatkowo premiowane przy składaniu dokumentacji aplikacyjnej do konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zachęcamy także do zapoznania się z ulotką informacyjną


W połowie 2016 roku Miasto Inowrocław przystąpiło do prac nad programem rewitalizacji dla naszego miasta. Rewitalizacja to proces wielowymiarowy: dotyczy zarówno aspektu materialnego, społeczno-kulturowego, jak i ekonomicznego terenów o szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk, którymi są Śródmieście i Mątwy (część zamieszkała) w Inowrocławiu.

Wskazanie projektu rewitalizacyjnego w programie rewitalizacji umożliwi aplikowanie o unijne środki finansowe m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P). Podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszy jest pozytywny efekt społeczny rewitalizacji. Realizacja projektów infrastrukturalnych powinna stanowić narzędzie dla niwelowania zjawisk związanych z problemami społecznymi.

Tak więc planując działania na obszarze Śródmieścia lub Mątew, których jednym ze źródeł finansowania będzie RPO WK-P, warto wpisać je do programu rewitalizacji, ponieważ będzie to dodatkowo premiowane przy składaniu wniosków o dofinansowanie.

1. Rewitalizacja? Co to jest, na czym polega?

Rewitalizacja to skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący elementem polityki rozwoju i mający na celu przeciwdziałania degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji o rewitalizacji można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/

2. Co jest celem rewitalizacji?

Głównym celem rewitalizacji jest wyprowadzenie obszaru problemowego ze stanu regresu, stagnacji, czyli ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie albo wyraźne złagodzenie zjawisk, które spowodowały jego degradację. Rewitalizacja obejmuje przekształcenie zniszczonych obszarów bądź ich części w trzech zasadniczych i wzajemnie powiązanych kierunkach:

 • Rozwój społeczny - aktywizacja mieszkańców, zapobieganie patologiom społecznym (przestępczości, marginalizacji, wykluczeniu) i wzmacnianie integracji społeczności lokalnej; zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego (związanego m.in. z oddaleniem od rynku pracy, degradacją obszarów, niewystarczającym dostępem do dobrej jakości, niedrogich usług społecznych), w tym poprzez poprawę warunków uczestnictwa osób w trudnej sytuacji w życiu społecznym i gospodarczym;
 • Rozwój gospodarczy - tworzenie miejsc sprzyjających podejmowaniu działalności gospodarczej, nowych miejsc pracy, mobilizowania do większej aktywności ekonomicznej; ożywienie gospodarcze, wzrost potencjału gospodarczego między innymi poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości;
 • Rozwój przestrzenny – poprawa standardu zagospodarowania przestrzennego (budynków i infrastruktury technicznej), zachowanie i ekspozycja dziedzictwa kulturowego (np. poprzez remonty, modernizację obiektów i przestrzeni publicznej) oraz poprawa jakości środowiska naturalnego.

3. Co to jest program rewitalizacji?

Program rewitalizacji to inaczej mówiąc plan działań rewitalizacyjnych, jakie zamierzają podjąć wszyscy zainteresowani ożywieniem obszaru zdegradowanego, zapisany w konkretnej formie i uchwalony przez radę gminy której dotyczy, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

4. Jaki obszar miasta Inowrocławia podlega rewitalizacji

Na podstawie zgromadzonych danych oraz przeprowadzonych analiz wyznaczono obszar zdegradowany, czyli taki, w którym obserwujemy nagromadzenie negatywnych zjawisk między innymi ubóstwa, bezrobocia, złego stanu technicznego budynków mieszkalnych. Największa skala nagromadzenia problemów została zdiagnozowana w Śródmieściu i na osiedlu Mątwy (w części zamieszkałej). Tereny te zostały uznane za obszar rewitalizacji, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację.

WYZNACZONE OBSZARY REWITALIZACJI: OBSZAR ŚRÓDMIEŚCIE I OBSZAR MĄTWY MIESZKALNE

5. Na czym polega programowanie rewitalizacji?

Działania rewitalizacyjne (często nazywane projektami rewitalizacyjnymi) planuje się w taki sposób, aby były skoncentrowane co najmniej na dwóch płaszczyznach: terytorialnie (aby były realizowane na obszarze zdegradowanym wskazanym do rewitalizacji) oraz problemowo (aby kilka projektów miało na celu rozwiązanie danego problemu w różny sposób i w różnej skali - co znacząco zwiększa szansę trwałego rozwiązania go lub usunięcia). Projekty rewitalizacyjne składają się na program czyli plan działań rewitalizacyjnych, których wykonanie ma zahamować proces degradacji i przywrócić żywotność w tym obszarze miasta, który został dotknięty degradacją.

Program rewitalizacji jest programem wieloletnim, długofalowym, bowiem proces rewitalizacji jest długotrwały – zajmuje więcej czasu niż prace remontowe, czy modernizacyjne. Projekty rewitalizacyjne są przygotowywane i realizowane zarówno przez samorząd miasta – jego administrację lokalną i samorządowe jednostki organizacyjne (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), jak i różne podmioty sektora prywatnego – przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie itp.

Cechą charakterystyczną programowania procesu rewitalizacji jest prowadzenie go w taki sposób, aby umożliwić współdziałanie różnym podmiotom, instytucjom i osobom, zarówno na etapie planowania jak i realizacji projektów rewitalizacyjnych.

6. Czy działania rewitalizacyjne były prowadzone już kiedyś w Inowrocławiu?

Pierwszy program rewitalizacji miasta Inowrocławia przyjęty został uchwałą Rady Miasta w 2009 r. (Nr XXXIII/464/2009 z dnia 27 maja 2009 r.). Działania programu dotyczyły trzech obszarów: Śródmieścia, niewielkiej części osiedla Toruńskiego i Piastowskiego oraz rejonu ulicy Pakoskiej.

7. Co udało się zrewitalizować w Inowrocławiu?

W perspektywie finansowania 2007-2013, na wytypowanych obszarach kryzysowych zrewitalizowano:

1) Obszar I - teren Śródmieścia wraz z okolicznymi ulicami, (z problemami społecznymi i zdegradowaną przestrzenią), przełożony na działania w projektach eliminujących część problemów, tj.:

a) Centrum Sztuki – adaptacja kamienicy w centrum miasta,

b) Adaptacja pomieszczeń Muzeum Na potrzeby KCK,

c) Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta Inowrocławia

d) Obszar przyjazny dzieciom,

e) Uciepłowienie centrum miasta Inowrocławia.

2) Obszar II - część osiedla Toruńskiego i Piastowskiego (silna degradacja społeczna, ubóstwo, brak miejsc do aktywnego spędzania czasu) podjęte działania przełożono na projekty:

a) Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców,

b) Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie – utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy,

c) Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport na osiedlu Błonie w Inowrocławiu.

3) Obszar III - obejmował teren okolic ulicy Pakoskiej i Magazynowej (wysoki poziom ubóstwa, przestępczość i naruszeń prawa) problemy przełożono na działania w projekcie:

a) Poprawa systemu bezpieczeństwa osób mieszkających przy ulicy Pakoskiej i Magazynowej

8. Jak wygląda terminarz prac nad zaplanowaniem rewitalizacji w Inowrocławiu?

Prace rozpoczęły się w połowie 2016 roku, ich celem jest przygotowanie nowego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia (PR), który będzie obejmował działania rewitalizacyjne niezbędne do ożywienia problemowych osiedli miasta. Na podstawie danych statystycznych została przeprowadzona wielokryterialna analiza wskaźnikowa, w oparciu o którą zostały wyznaczone obszary zdegradowany i rewitalizacji. Wyniki przeprowadzonych analiz były przedstawiane na otwartym spotkaniu z mieszkańcami w listopadzie 2016 r. Z prezentacją ze spotkania oraz raportem z konsultacji społecznych można zapoznać się na stronie internetowej miasta Inowrocławia, zakładka rewitalizacja. Obecnie trwa zbieranie projektów rewitalizacyjnych, a jednocześnie prowadzona jest faza partycypacyjnego programowania rewitalizacji poprzez działania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców. W marcu br. planowane jest sporządzenie ostatecznej listy projektów, które zostaną przedstawione na spotkaniu o charakterze informacyjno-konsultacyjnym. Następnie opracowany zostanie projekt programu rewitalizacji, który zostanie udostępniony do konsultacji społecznych, tak by ostateczna, końcowa wersja PR, mogła zostać przedłożona w maju br. do zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

9. Kto może zgłosić projekt rewitalizacyjny?

Projekt rewitalizacyjny może zgłosić każdy. Wszystkie pomysły są warte rozważenia, dlatego warto wziąć udział w otwartych spotkaniach i warsztatach (informacje o planowanych spotkaniach ogłaszane są na stronie internetowej Urzędu Miasta).

10. Jak i kiedy można zgłosić projekt do Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia?

Projekty będzie można zgłosić (opisać) na specjalnym formularzu, w dniach 13 lutego do 10 marca 2017 r. Należy pamiętać, że samo zgłoszenie projektu do programu rewitalizacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Zapisanie projektu w programie rewitalizacji będzie dodatkowo premiowane przy składaniu dokumentacji aplikacyjnej do konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

11. Jak i z kim się kontaktować w sprawie Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia?

Informacji udziela Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33, pokój nr 2 lub telefonicznie pod numerem 52 35 55 329 lub 384 lub drogą elektroniczną:

lub  Pan Marcin Ługawiak z firmy Lider Projekt z Poznania (ekspert zewnętrzny w procesie opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia), tel. 608 241 979, e-mail:  

12. Gdzie poza Internetem publikowane są informacje na temat przygotowywanego PR?

Informacje udostępniane są na tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie Urzędu Miasta oraz na słupach ogłoszeniowych, w formie plakatów lub obwieszczenia.

Ponadto informacje rozpowszechniane są poprzez ulotki, które dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i innych placówkach miejskich.

13. W jaki sposób można sfinansować działania rewitalizacyjne? Gdzie szukać pomocy finansowej, tj. brakujących pieniędzy niezbędnych na realizację projektu?

Finansowanie projektu rewitalizacyjnego zależy od możliwości projektodawcy. Zazwyczaj koszty pokrywane są z kilku źródeł, poprzez tzw. montaż finansowy, na który składają się środki własne projektodawcy (zgłaszającego projekt), dotacje, darowizny, pożyczki, środki ze zbiórek publicznych itd.

Podstawą do sfinansowania projektu rewitalizacyjnego, jak i każdego innego, są zasoby własne pomysłodawcy, w tym zasoby informacji i umiejętności w pozyskaniu pomocy finansowej (od podmiotów publicznych i prywatnych). Wachlarz możliwości jest dość szeroki, a określenie potencjalnych źródeł dofinansowania zależy od tego, czego projekt dotyczy i na czym będzie się koncentrował. Popularne jest założenie, że jedynym źródłem dofinansowania projektów rewitalizacyjnych są fundusze Unii Europejskiej(www.funduszeeuropejskie.gov.pl/).

Rzeczywiście, największa część środków na działania rewitalizacyjne pochodzi z dwóch funduszy UE – Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W okresie 2014-2020 pomoc finansowa dla rewitalizacji dostępna będzie zarówno poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego (http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/strona-glowna-rpo) i pięciu krajowych programów operacyjnych. Środki UE nie są jednak jedynym źródłem finansowania rewitalizacji. Coraz większa część działań jest realizowana w całości, bez pomocy UE, z kapitału projektodawców, kredytów (pożyczek, w tym częściowo umarzanych jak np. dofinansowanie niektórych projektów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej http://www.wfosigw.torun.pl/), obligacji, zbiórek publicznych. Warto pamiętać, że oprócz tego można uzyskać pomoc finansową również z dotacji celowej, funduszu pożyczkowego czy też ze środków prywatnej fundacji.


Prezentacja ze spotkań konsultacyjnych dostępna jest tutaj

Kontakt w sprawie pomysłów na projekty: Marcin Ługawiak, tel. 608 241 979, e-mail:


Również spotkanie dotyczące rewitalizacji drugiego z wyznaczonych obszarów: MĄTWY MIESZKALNE cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców - wzięło w nim udział kilkadzisiąt osób. Po przedstawieniu przez prowadzącego spotkanie Pana Marcina Ługawiaka z firmy Lider Projekt z Poznania zasad i wytycznych dotyczących rewitalizacji, Przewodnicząca Zarządu Osiedla Mątwy Pani Irena Białkowska przedstawiła przygotowane przez Zarząd Osiedla gotowe pomysły projektów w ramach rewitalizacji tego obszaru. Prowadzący był pozytywnie zaskoczony ilością już gotowych projektów powstałych z inicjatywy mieszkańców Mątew, którzy okazali kreatywność i faktyczne zainteresowanie rewitalizacją.

zdjęcia: www.inianie.pl


W spotkaniu dotyczącym pierwszego wyznaczonego obszaru rewitalizacji: ŚRÓDMIEŚCIE wzięło udział kilkadziesiąt osób. Celem spotkania było pozyskanie wiedzy na temat rzeczywistych potrzeb osób zamieszkujących dany teren, a także zainteresowanie mieszkańców, którzy swoimi pomysłami mogą czynnie włączyć się w dalszy proces prac rewitalizacyjnych, przyczyniając się do poprawy i stworzenia lepszych warunków życia mieszkańcom terenów objętych rewitalizacją. Przedstawiono także procedury związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie unijne na realizację projektu (typy projektów, beneficjenci, wskaźniki).

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że już niedługo na stronie internetowej miasta zamieszczona zostanie fiszka projektowa oraz uruchomiony zostanie nabór projektów do przygotowywanego programu rewitalizacji, które powinny być przedsięwzięciami skierowanymi na ograniczanie lub rozwiązywanie problemów społecznych i łączyć zamierzenia inwestycyjne z przeciwdziałaniem problemom społecznym. Bowiem najistotniejszy jest pozytywny efekt społeczny rewitalizacji, dlatego wszelkie działania podejmowane na rzecz odnowy miast i obszarów wiejskich muszą być temu założeniu podporządkowane. Działania infrastrukturalne w ramach rewitalizacji muszą stanowić narzędzie niwelowania negatywnych zjawisk społecznych.

Ww ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wspierane będą jedynie te działania na rzecz rewitalizacji, które pozwolą na osiągnięcie przynajmniej jednego ze wskazanych poniżej efektów:

 • wzrost aktywności społecznej, ożywienie społeczne,
 • zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego (związanego m.in. z oddaleniem od rynku pracy, degradacją obszarów, niewystarczającym dostępem do dobrej jakości, niedrogich usług społecznych), w tym poprzez poprawę warunków uczestnictwa osób w trudnej sytuacji w życiu społecznym i gospodarczym,
 • wzrost zatrudnienia,
 • ożywienie gospodarcze, wzrost potencjału gospodarczego między innymi poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

zdjęcia: www.inianie.pl


Ponawiamy zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących rewitalizacji wyznaczonych obszarów zdegradowanych, które odbędą się:

1. Śródmieście – 25 stycznia 2017 r. o godzinie 16.30, aula Gimnazjum nr 1 im. Świętego Wojciecha przy ul. Toruńskiej 46-48

2. Mątwy – 26 stycznia 2017 r. o godzinie 17.00, Restauracja AS, ul. Fabryczna 4.

Serdecznie zapraszamy wszystkich interesariuszy, którzy swoimi pomysłami chcą czynnie włączyć się w dalszy proces prac rewitalizacyjnych, przyczyniając się do poprawy i stworzenia lepszych warunków życia mieszkańcom terenów objętych rewitalizacją.


Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców wyznaczonych obszarów rewitalizacji: Śródmieścia i Mątew.

Pogłębione konsultacje społeczne prowadzone są dla mieszkańców wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji:

 1. Śródmieście – dnia 25 stycznia 2017 r. o godzinie 16.30, aula Gimnazjum nr 1 im. Świętego Wojciecha przy ul. Toruńskiej 46-48
 2. Mątwy – dnia 26 stycznia 2017 r. o godzinie 17.00, Restauracja AS, ul. Fabryczna 4

Celem spotkań konsultacyjnych jest dalsze rozwijanie dialogu i współpracy z mieszkańcami wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, poprzez zbieranie propozycji planowanych przedsięwzięć, przeciwdziałających negatywnym zjawiskom społecznym występującym na tych obszarach i ich wykorzystaniu przy podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji odpowiednich działań oraz opinii nt. zgłoszonych przez mieszkańców projektów.


Prezentacja ze spotkania z 23 listopada 2016 r. dostępna jest tutaj

PODZIAŁ MIASTA NA OBSZARY

OBSZAR_1

OBSZAR_2

Formularz konsultacyjny będzie dostępny:

 • w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta Inowrocławia w zakładce Rewitalizacja
 • w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30).

Wypełnione formularze można złożyć:

 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
 • bezpośrednio do Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30)
 • drogą elektroniczną na adres: lub rozwoj @inowroclaw.pl

Konsultacje prowadzone będą do dnia 15 grudnia 2016 r.

Na podstawie zebranych uwag oraz propozycji zostanie sporządzony i udostępniony publicznie raport z przeprowadzonego etapu konsultacji.

Jednocześnie informujemy, iż dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33, pokój nr 2 lub telefonicznie pod numerem 52 35 55 329 lub 384.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.


Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie wyznaczenia obszarów wymagających wsparcia (tzw. zdegradowanych) oraz obszarów rewitalizacji na terenie naszego miasta. Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców Miasta Inowrocławia uwag, opinii i propozycji.

Przedmiotem konsultacji jest pierwszy etap partycypacji społecznej:

 • przedstawienie mieszkańcom Inowrocławia wyznaczonego obszaru rewitalizacji,
 • przekazanie wiedzy z zakresu procesów rewitalizacyjnych pozwalającej zrozumieć ideę przedsięwzięcia oraz zasady i podstawy prawne funkcjonujące w jej ramach.

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców, przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych instytucji do wspólnego działania i budowania programu rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w środę, 23 listopada o godzinie 17.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym przy ul. Jana Kilińskiego.


Pierwszym etapem prac będzie wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zgodnie z wytycznymi gmina decydując się na podjęcie działań rewitalizacyjnych przeprowadza analizę sytuacji społeczno-gospodarczej gminy oraz dokumentów lokalnych i ponadlokalnych, pod kątem występowania stanu kryzysowego. Następnie za pomocą obiektywnych metod badawczych stwierdza czy na terenie gminy znajduje się obszar zdegradowany. W przypadku istnienia takiego obszaru gmina określa jego zasięg przestrzenny. W dalszej kolejności, w oparciu o obiektywne przesłanki, gmina wskazuje, która część obszaru zdegradowanego stanowić będzie obszar rewitalizacji, tj. obszar na którym w pierwszej kolejności podjęte zostaną działania naprawcze, mające wyprowadzić dany teren ze stanu kryzysowego. Tym samym to dla tego obszaru zaprogramowane zostaną działania w ramach programu rewitalizacji. Obszar rewitalizacji może obejmować cały obszar zdegradowany, jednakże pod warunkiem, że nie obejmie terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.


23 czerwca 2016 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dotyczące rewitalizacji dla osób zaangażowanych w proces tworzenia programu rewitalizacji - członków zespołu roboczego ds. rewitalizacji oraz planowanego do powołania - zespołu ds. rewitalizacji. Spotkanie poprowadził Pan Marcin Ługawiak - Wiceprezes Zarządu firmy Lider Projekt Sp. z o.o.

Na spotkaniu zostały omówione zagadnienia związane z opracowaniem programu rewitalizacji zgodnie z ideą rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020. Spotkania edukacyjne dla osób zaangażowanych w proces tworzenia Programu Rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022 mają dać narzędzia, wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia prawidłowych analiz, delimitacji obszarów rewitalizacji oraz partycypacji społecznej w tworzeniu dokumentu.

Prezentacja ze spotkania dostępna jest tutaj


Miasto dokonało wyboru eksperta zewnętrznego w procesie opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia na lata 2016 - 2022. Jest to konsorcjum firm:

 • Lider Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - Pełnomocnik Konsorcjum
 • Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
 • Marcin Ługawiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Adam Ługawiak z siedzibą w Krosinku

Do jego zadań będzie należało m.in.:

 1. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla osób zaangażowanych w proces tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia, dających narzędzia, wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia prawidłowych analiz, delimitacji obszarów zdegradowanych oraz partycypacji społecznej w tworzeniu dokumentu.
 2. Działania edukacyjne dla mieszkańców poszerzające wiedzę na temat rozwoju lokalnego i rewitalizacji, mające na celu stworzenie możliwości faktycznego, aktywnego udziału społeczności w programowaniu i realizacji rewitalizacji
 3. Usługa pełnienia funkcji eksperta zewnętrznego ds. rewitalizacji Miasta Inowrocławia przez cały okres tworzenia ww. dokumentu. W tym m.in:
 • wsparcie merytoryczne procesu opracowywania Gminnego Programu rewitalizacji,
 • wykonanie pogłębionej diagnozy społeczno – gospodarczej oraz analizy wstępnie zidentyfikowanych obszarów problemowych na terenie Miasta Inowrocławia,
 • badanie jakości zabudowy, przestrzeni publicznej i infrastruktury,
 • współpraca w wyznaczaniu głównych kierunków działań w ramach przygotowań GPR (propozycje projektów i przedsięwzięć w zakresie rewitalizacji na wyznaczonych obszarach),
 • przeprowadzenie procesu partycypacji społecznej

Ogłoszenie o zamówieniu i informacja o wyborze oferty dostępna jest tutaj


Zarządzeniem Nr 86/2016 z dnia 24 maja 2016 r. ustanowiono pełnomocnika Prezydenta Miasta Inowrocławia ds. rewitalizacji - Panią Aleksandrę Dolińską – Hopcia, Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich oraz powołano zespół roboczy ds. rewitalizacji, w skład którego wchodzą inspektorzy w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich: Anna Rozesłaniec; Małgorzata Gołębiewska; Katarzyna Stachorowska; Kamila Kawczyńska i Elżbieta Oczkoś.

Zadaniem pełnomocnika jest koordynowanie prac zespołu w celu opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022.

Zadaniem zespołu jest opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016–2022.

Zespół będzie współpracował z przedstawicielami innych zespołów ds. rewitalizacji, instytucjami, przedsiębiorcami i mieszkańcami obszarów zdegradowanych, w celu pozyskania informacji związanych z rewitalizacją. Do pracy w zespole mogą być zapraszani eksperci i konsultanci zewnętrzni. Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Inowrocławia i miejskie jednostki organizacyjne zobowiązane są do współdziałania z pełnomocnikiem i zespołem w opracowaniu GPR.

Kontakt do zespołu: Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, tel. 52 35 55 319, 52 35 55 384 lub 52 35 55 329, rewitalizacja@inowroclaw.pl


30 listopada 2015 r. Rada Miejska Inowrocławia przyjęła Uchwałę nr XIV/121/2015 (zmienioną uchwałą nr XXIV/253/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 listopada 2016) w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016 - 2022. Program opracowywany będzie na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 a także wytycznych regionalnych - zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W nowym okresie budżetowym Unii Europejskiej będzie można pozyskać wsparcie na rewitalizację społeczno-gospodarczą oraz fizyczną obszarów o dużej koncentracji negatywnych zjawisk, w oparciu o Programy Rewitalizacji.

Rewitalizację w Polsce wspierają m.in. ustawa o rewitalizacji, Narodowy Plan Rewitalizacji oraz Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, które zostały przyjęte 3 lipca 2015 r. Działania z zakresu rewitalizacji wpisują się również w Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz Krajową Politykę Miejską. Ponadto w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 został wyodrębniony Priorytet Inwestycyjny 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, którego wsparcie skoncentrowane będzie na podejmowaniu działań zmierzających do ożywienia społeczno-gospodarczego obszarów miejskich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie. Inwestycje infrastrukturalne będą uzupełnieniem planowanych lub realizowanych interwencji EFS, które mają wywołać określony efekt społeczno-gospodarczy.

W 2015 r. przestaje obowiązywać dotychczasowy dokument „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2008-2015, który został przyjęty uchwałą nr XXXIII/464/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 maja 2009 r. Nowa perspektywa programowania 2014-2020 również warunkuje pozyskanie dofinansowania na rewitalizację, od sporządzenia dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji, przyjętego w drodze uchwały przez Radę Miejską.

Przy pomocy unijnych środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wspierane będą jedynie te działania na rzecz rewitalizacji, które pozwolą na osiągnięcie przynajmniej jednego ze wskazanych poniżej efektów na zdegradowanych obszarach miejskich i wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego:

 1. wzrost aktywności społecznej, ożywienie społeczne,
 2. zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego (związanego m.in. z oddaleniem od rynku pracy, degradacją obszarów, niewystarczającym dostępem do dobrej jakości, niedrogich usług społecznych), w tym poprzez poprawę warunków uczestnictwa osób w trudnej sytuacji w życiu społecznym i gospodarczym,
 3. wzrost zatrudnienia,
 4. ożywienie gospodarcze, wzrost potencjału gospodarczego między innymi poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Tak więc planując działania rewitalizacyjne, których jednym ze źródeł finansowania będzie RPO WK-P, konieczne jest przyjęcie i osiągnięcie przez gminę przynajmniej jednego z powyższych efektów do roku 2023, w ramach realizacji programu rewitalizacji.

Najistotniejszy jest pozytywny efekt społeczny rewitalizacji, dlatego wszelkie działania podejmowane na rzecz odnowy miast i obszarów wiejskich muszą być temu założeniu podporządkowane. Działania infrastrukturalne w ramach rewitalizacji muszą stanowić narzędzie niwelowania negatywnych zjawisk społecznych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Czwartek, 17-06-2021
Dziś imieniny
Laury, Leszka, Marcjana
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: