Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Strategia Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku
Poniedziałek,     21 / 03 / 2016

Uchwałą Nr XLI/482/2018 Rada Miejska Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018 r. przyjęto raport z przeprowadzonej ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku za okres 2014 r. - 2016 r.


Zarządzeniem nr 150/2018 z dnia 17 maja 2018 r. Prezydent przyjął raport z przeprowadzonej ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku za okres 2014 r. – 2016 r.


Zarządzeniem nr 33/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., Prezydent dokonał zmian w składzie Zespołu ds. ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku, w związku ze zmianami kadrowymi w Urzędzie Miasta Inowrocławia. 


11 września 2017 r. podpisano umowę z Pracownią Badań i Diagnoz Społecznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie na przygotowanie raportu ewaluacyjnego z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku za okres 2014-2016.

Informacja o postępowaniu na wybór wykonawcy badania.

Realizacja badania będzie przebiegała w dwóch etapach zgodnie z następującym harmonogramem:

ETAP I - przygotowanie metodologii w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy;

- ocena metodologii przez Zamawiającego i przekazanie uwag w wersji elektronicznej - w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania metodologii;

- opracowanie ostatecznej metodologii i przekazanie jej dla Zamawiającego - w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag do metodologii;

Odbiór I Etapu badania nastąpi z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania ostatecznej metodologii.

ETAP II - przygotowanie raportu z ewaluacji w terminie do 90 dni od terminu sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego akceptującego Etap I.


Zarządzeniem nr 167/2017 z dnia 13 lipca 2017 r. Prezydent Miasta Inowrocław powołał  zespół ds. ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku.

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020, pierwsze badanie ewaluacyjne zostanie przeprowadzone w 2017 roku i dotyczyć będzie lat 2014-2016. Do zadań zespołu będzie należało m.in.:

  • gromadzenie wszystkich niezbędnych danych (dokumentów, raportów, danych statystycznych) do przeprowadzenia ewaluacji;
  • wybór wykonawcy przeprowadzającego badanie, który przygotuje metodologię przeprowadzenia badania, przeprowadzi badanie i przygotuje raport z przeprowadzonej ewaluacji, który przekaże do przyjęcia przez Prezydenta Miasta Inowrocławia i Radę Miejską Inowrocławia.

Głównym celem ewaluacji jest zbadanie i ocena procesu wdrażania Strategii z punktu widzenia przyjętych kryteriów ewaluacyjnych w celu usprawnienia tego procesu wraz z rekomendacją ewentualnych udoskonaleń.


Uchwałą nr XXIV/252/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z 28 listopada 2016 r. przyjęto nowy tekst jednolity Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 r. Uchwalona w dniu 22 września 2014 r. Strategia Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 r. była już raz nowelizowana. Kolejna zmiana uchwały wynika z konieczności dostosowania zapisów dotyczących rewitalizacji do definicji rewitalizacji określonej w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (obowiązujące zapisy Strategii w niewystarczającym stopniu uzasadniały potrzebę i znaczenie działań rewitalizacyjnych na obszarze gminy). W celu zapewnienia przejrzystości i ułatwienia w korzystaniu z tego ważnego dokumentu postanowiono uchwalić nowy tekst Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku.

Jednocześnie straciła moc uchwała nr XLVI/625/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 r., zmieniona uchwałą nr XIII/110/2015 z dnia 26 października 2015 r.


Uchwałą Nr XIII/110/2015 z dnia 26 października 2015 r. Rada Miejska Inowrocławia przyjęła zmiany do Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku.

Zmiany w dokumencie Strategii wynikały ze zmian we wdrażaniu polityki terytorialnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ostateczne zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego uległy zmianie w stosunku do poprzednich projektów dokumentu. W wyniku negocjacji ustalono, że w naszym regionie instrument ZIT będzie wdrażany jedynie na poziomie wojewódzkim. Dla drugiego poziomu polityki terytorialnej zaakceptowano formułę przygotowywania wspólnej Strategii dla miast regionalnych/subregionalnych i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, które po zatwierdzeniu przez IZ RPO, będą podstawą do uruchomienia konkursów z „kodem dostępu".

Obecnie w zapisach Regionalnego Programu Operacyjnego polityka terytorialna drugiego i trzeciego poziomu funkcjonuje jako tzw. OSI - Obszar Strategicznej Interwencji. W związku z tym w miejsce rozdziałów „Obszar funkcjonalny o znaczeniu regionalnym" i „Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT)" wprowadzono się rozdział „Obszar Strategicznej Interwencji Inowrocławia".

Ponadto zweryfikowano system monitoringu Strategii oraz bazę wskaźników do prowadzeniu monitoringu realizacji celów strategicznych, uwzględniając pojawiające się problemy z pozyskaniem części danych. W związku z tym przyjęto nowe brzmienie rozdziału „Monitoring i ewaluacja Strategii".


22 września 2014 r. Rada Miejska Inowrocławia uchwaliła Strategię Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 r.


Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku.

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku został skierowany do konsultacji społecznych, których celem było zebranie od wszystkich zainteresowanych uwag i opinii do projektu dokumentu.

Konsultacje społeczne trwały łącznie 16 dni (od 26 sierpnia do 10 września 2014 r.). Do udziału w konsultacjach zaproszono szerokie grono osób oraz instytucji, a w szczególności przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych, a przede wszystkim mieszkańców miasta.

W ramach konsultacji istniała możliwość zapoznania się z projektem Strategii, który wraz z formularzem konsultacyjnym został zamieszczony na stronach internetowych: www.inowroclaw.pl i www.bip.inowroclaw.pl oraz dostępny był w Urzędzie Miasta Inowrocławia: Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli oraz Referat Rozwoju Gospodarczego Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich.

Ogłoszenie o rozpoczęciu procesu konsultacji zostało zamieszczone na ww. stronie internetowej miasta i Biuletynu Informacji Publicznej, a także wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Inowrocławia, w bibliotece miejskiej i jej filiach, w szkołach i przedszkolach podległych miastu, a także przekazana mediom lokalnym.

Formą konsultacji bezpośrednich było spotkanie konsultacyjne w dniu 4 września br., w którym uczestniczyli członkowie Rady Społecznej ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia - w jej skład wchodzą przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych miasta, a także przewodniczący zespołów merytorycznych ds. opracowania Strategii. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób, reprezentujących takie środowiska jak m.in. administracja samorządowa, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz instytucje otoczenia biznesu, instytucje publiczne, podmioty społeczne. Spotkanie rozpoczęła prezentacja projektu Strategii, po której nastąpiła szeroka dyskusja na temat kierunków rozwoju Miasta Inowrocławia, zaproponowanych w konsultowanym dokumencie.

Konsultacje społeczne prowadzone były również poprzez strony internetowe www.inowroclaw.pl i www.bip.inowroclaw.pl, na których zamieszczony został projekt Strategii oraz specjalnie przygotowany do konsultacji formularz zgłaszania uwag i opinii do projektu dokumentu.

Wypełnione formularze można było wysłać na adres mailto: przesłać je pocztą tradycyjną lub złożyć lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Inowrocławia.

Swoje postulaty do projektu Strategii zgłosiło 13 osób i podmiotów. Przekazały łącznie 49 uwag i opinii, które w części zostały uwzględnione. Każdy zgłaszający otrzyma informację o sposobie realizacji jego uwag i opinii.

Dodatkowo jeden podmiot zgłosił 4 uwagi do Raportu o sytuacji społeczno - gospodarczej miasta Inowrocławia w latach 2002 - 2013, który nie był przedmiotem konsultacji społecznych.

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI


Projekt Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku - do konsultacji


4 września 2014 r. odbyło sie spotkanie konsultacyjne, w którym uczestniczyli członkowie Rady Społecznej ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia oraz przewodniczący zespołów merytorycznych ds. opracowania strategii.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja projektu strategii, po której nastąpiła dyskusja na temat kierunków rozwoju miasta, zaprezentowanych w konsultowanym dokumencie.


Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku

Prezydent Miasta Inowrocławia zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku. Propozycje można zgłaszać do 10 września br.

Uwagi i opinie należy składać na formularzu konsultacji społecznych, który znajduje się tutaj. Dostępny jest również w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na tym formularzu.

Wypełniony druk można przesłać pocztą elektroniczną na adres: wpisując w tytule maila „Konsultacje społeczne strategii". Formularz można także przesłać listownie na adres: Urząd Miasta Inowrocławia, Referat Rozwoju Gospodarczego, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Inowrocławia.


Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Inowrocławia w latach 2002-2013

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej miasta została opracowana w oparciu o dostępne aktualne dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego oraz dane Urzędu Miasta Inowrocławia. W zestawieniach statystycznych Inowrocław został pokazany na tle gmin powiatu inowrocławskiego oraz porównany do sąsiednich ośrodków miejskich, tj. Bydgoszczy, Gniezna, Grudziądza, Konina, Torunia i Włocławka.

W dokumencie Strategii zostanie zamieszczona synteza diagnozy, która zawierać będzie najważniejsze wnioski z Raportu o sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Inowrocławia w latach 2002-2013.

Raport o stanie Miasta_część 1

Raport o stanie Miasta_część 2


17 września 2013 r. odbyło się trzecie już spotkanie w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku, którego tematem były cele oraz zadania strategiczne dla strategii rozwoju miasta. Praca odbywała się z podziałem na dwie grupy:

Grupa 1 - zagadnienia społeczno-gospodarcze

Grupa 2 - infrastruktura techniczna, zagospodarowanie przestrzenne

W trakcie spotkania przedstawiono wiele propozycji zadań i kluczowych inwestycji do realizacji w nowej strategii.


5 czerwca 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie dotyczące opracowania nowej Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia. Jego tematem była analiza SWOT (analiza mocnych i słabych stron Miasta oraz szans i zagrożeń związanych z jego rozwojem). Odbyło się ono w formule warsztatowej, a poprowadził je Pan Marcin Ługawiak z firmy LIDER Projekt Sp. z o.o. z Poznania.


4 kwietnia 2013 r. odbyło sie spotkanie rozpoczynające prace nad Strategią Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku, w którym uczestniczyli członkowie Rady Społecznej oraz zespołów merytorycznych. Przedstawiono założenia strategiczne i organizację prac nad Strategią Rozwoju Miasta Inowrocławia.

Następnie przeprowadzono dyskusję nad wizją rozwoju Miasta w 2020 roku, którą poprowadził p. Marcin Ługawiak z firmy Lider Projekt Sp. z o.o.

Wypracowana wspólnie wizja rozwoju Inowrocławia 2020+

Inowrocław 2020+ w regionie północnym Polski

Tworzy dynamicznie rozwijający się ośrodek subregionalny, którego gospodarka opiera się na:

• Nowoczesnym przemyśle, konkurencyjnym i innowacyjnym, dającym zatrudnienie mieszkańcom miasta i obszaru subregionalnego Inowrocławia,

• Turystyce o bogatej ofercie usług uzdrowiskowych i z nimi powiązanych oraz atrakcyjnej infrastrukturze turystycznej i czystym środowisku,

• Małych i średnich firmach usługowych i handlowych działających na rynku lokalnym oraz subregionalnym, współpracujących z przemysłem, branżą turystyczną, oferujących usługi dla ludności miasta i najbliższych okolic oraz usługi dla biznesu południowych obszarów województwa kujawsko-pomorskiego,

• Funkcjonowaniu i rozwoju jednostek wojska polskiego będących jednymi z największych pracodawców Inowrocławia, które współpracują z miastem w działaniach społecznych, promocyjnych i projektach infrastrukturalnych.

Jest miastem nowocześnie zarządzanych, opartych na innowacyjnych rozwiązaniach usług publicznych i handlu o zasięgu lokalnym i subregionalnym.

Oferuje dobrą edukację, która na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego jest ściśle powiązana z lokalnym przemysłem i usługami zarówno pod względem kierunków kształcenia, jak i współpracy przy tworzeniu programu nauczania.

Jest dobrze skomunikowany wewnętrznie i zewnętrznie, co pozwala mu rozwijać wraz okolicznymi gminami obszar funkcjonalny o wysokim poziomie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej.

Mieszkańcy Inowrocławia 2020+

To ludzie kreatywni, aktywni społecznie i zawodowo, przedsiębiorczy i dobrze wykształceni, posiadający inicjatywę budowania przyszłości miasta, dumni ze swojego miasta. Mają do dyspozycji atrakcyjne miejsca do zamieszkania, dostępną finansowo i przestrzennie infrastrukturę komunalną oraz przestrzenie publiczne o funkcjach wypoczynkowych, rekreacyjnych i integracyjnych, przyjaznych dla rodzin z dziećmi.


Uchwałą nr XXIV/354/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012 r. przystąpiono do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku.

Rozpoczęcie prac nad opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia jest podyktowane następującymi przesłankami:

- postulaty weryfikacji i zmian obowiązującej strategii, wynikające z oceny jej dotychczasowej użyteczności,

- uwzględnienie aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych, przepisów prawnych, zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej,

- przystąpienie przez samorząd województwa do opracowania Strategii Rozwoju Województwa Kujawskiego-Pomorskiego do 2020 r., która będzie podstawą do przygotowania dokumentów programowych dla pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020,

- wpisanie potrzeb rozwojowych Miasta zapisanych w nowej strategii w kierunki finansowania zadań ze środków unijnych w perspektywie 2014-2020.

Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia odbędzie się w oparciu o następujące zasady:

  • wieloletniego planowania rozwoju uwzględniającego strategię aktualnie obowiązującą i efekty jej realizacji, zmieniające się uwarunkowania rozwoju,
  • spójności zapewniającej zgodność nowej strategii z dokumentami strategicznymi i planistycznymi kraju oraz województwa kujawsko-pomorskiego,
  • partnerstwa oznaczającego aktywną współpracę społeczności lokalnej przy określaniu celów i kierunków rozwoju miasta,
  • transparentności zapewniającej mieszkańcom miasta wiedzę w zakresie sporządzanej strategii na każdym jej etapie opracowania, przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów.

Powołano zespół redakcyjny ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia, który stanowią pracownicy Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich. Jego zadaniem będzie sporządzenie projektu nowej Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia i skierowanie dokumentu pod obrady Rady Miejskiej Inowrocławia.

Powołano zespoły merytoryczne do opracowania Strategii, których zadaniem jest:

  • współdziałanie z zespołem redakcyjnym ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia,
  • sporządzenie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta,
  • udział w określeniu: problemów rozwojowych miasta, wizji miasta Inowrocławia do 2020 roku, celów oraz kierunków rozwoju,
  • udział w konsultacjach społecznych.

Jednocześnie Prezydent Miasta Inowrocławia zaprosił przedstawicieli społeczności lokalnej, reprezentujących różne środowiska i grupy interesów do współpracy nad tym dokumentem w ramach Rady Społecznej ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia.


Zapraszamy mieszkańców do udziału w tworzeniu Strategii. Chcielibyśmy, aby tworzenie podstawowego dokumentu, który wyznaczać powinien horyzontalne cele, docelową wizję jak również strategiczne i operacyjne kierunki rozwoju, było również udziałem mieszkańców. Zapraszamy do ciągłego śledzenia prac nad dokumentem strategii na naszej stronie internetowej oraz do zgłaszania swoich propozycji za pomocą poczty elektronicznej na adres gdzie można przesyłać istotne z punktu widzenia nowo powstającej Strategii pomysły, związane z kwestiami ważnymi dla rozwoju naszego Miasta.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Wtorek, 22-06-2021
Dziś imieniny
Pauliny, Sabiny, Tomasza
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: