Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław
Wtorek,     30 / 10 / 2018

30 maja 2018 r. Miasto Inowrocław jako Partner oraz Gmina Inowrocław jako Lider złożyły wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław” w ramach ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie -  rundy I, Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W wyniku weryfikacji Komisji Oceny Projektów wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalno-merytoryczną i otrzymał dofinansowanie w pełnej wysokości tj. 85% kosztów kwalifikowanych projektu. 31 stycznia 2019 r. w Toruniu podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

Całkowita wartość projektu: 26 950 912,66 zł

Wydatki kwalifikowane: 24 501 259,96 zł

Dotacja EFRR:  nie więcej niż 17 428 995,75 zł

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowa ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław. Celem projektu jest udostępnienie terenów inwestycyjnych określonych w treści uchwały nr XXXVI/430/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Józefa Kościelskiego i Szymborskiej oraz granicy administracyjnej miasta (oznaczonych jako 9U, 10U, 12U), poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta i Gminy Inowrocław.

Ponadto projekt ma na celu poprawę stanu technicznego dróg, w tym poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

Projekt obejmuje:

  1. Rozbudowę ulicy Długiej w Inowrocławiu wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej I etap – na odcinku od ul. Św. Ducha do ul. Lipowej;
  2. Rozbudowę ulicy Długiej  w Inowrocławiu wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej II etap – na odcinku od ul. Lipowej do ul. Marulewskiej;
  3. Udostępnienie Terenów Inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ulice Marulewską i Szymborską w Inowrocławiu.

21 marca 2018 r. Rada Gminy Inowrocław podjęła uchwałę nr XLI/337/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Inowrocław jako Lidera i Miasto Inowrocław jako Partnera porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie projektu pn.: „Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020.

9 kwietnia 2018 r. Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr XXXIX/464/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Inowrocław jako Partnera i Gminę Inowrocław jako Lidera porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie projektu pn.: ,,Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

29 maja 2018 r. Prezydent Miasta Inowrocławia i Wójt Gminy Inowrocław podpisali porozumienie w celu współnej realizacji projektu oraz umowę partnerską regulującą w sposób szczegółowy prawa i obowiązki stron w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu.

24 sierpnia 2018 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji dotyczącej rozbudowy ulicy Długiej i Lipowej wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej. Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG“ Sp. z o.o. z Inowrocławia. Przetarg na to zadanie Miasto rozstrzygnęło 18 sierpnia 2017 r.

26 października 2018 r. Miasto ogłosiło przetarg na budowę ulicy zbiorczej łączącej ulicę Marulewską z ulicą Szymborską oraz przebudowę ulicy Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław (na odcinku od ul. Lipowej do ul. Marulewskiej). Termin składania ofert minął 29 listopada 2018 r. Wpłynęły 2 oferty. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena oferty z najniższą ceną (25 180 000,00 zł po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej) przewyższa kwotę, którą Miasto zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (17 800 000,00 zł), a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną.

14 stycznia 2019 r. ogłoszono II przetarg nieograniczony. Termin składania ofert minął 4 lutego 2019 r. Wpłynęły 4 oferty. Po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej w dniu 13 lutego 2019 r. wybrano ofertę złożoną wspólnie przez Wykonawców: Lider konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG“ Sp. z o.o. z Inowrocławia, partner konsorcjum TRANSPOL LIDER Sp. z o. o. sp. k. z Łojewa, partner konsorcjum BETPOL S.A z Bydgoszczy za cenę 22 780 000,00 zł (po aneksach: 23 284 400,99 zł). Planowany termin zakończenia prac: 20 lipca 2020 r.


19 marca 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji.

16 kwietnia 2019 r. przekazano wykonawcy plac budowy i następnego dnia ruszyły prace.

Postępy na budowie długo wyczekiwanej inwestycji (na dzień 27 maja br.):

Prace nad łącznikiem ul. Marulewskiej z ul. Szymborską (stan na dzień 14.01.2020 r.):

Stan na 19 marca 2020 r.:

 

30 lipca 2020 r. nastąpiło uroczyste zakończenie inwestycji. Relacja TUTAJ

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Sobota, 31-10-2020
Dziś imieniny
Augusta, Alfons, Wolfgang, Antoni, Urban
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: