Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
REGULAMIN KONKURSU MIASTA INOWROCŁAWIA NA PLATFORMACH FACEBOOK I INSTAGRAM
Poniedziałek,     03 / 09 / 2018

REGULAMIN KONKURSU MIASTA INOWROCŁAWIA NA PLATFORMACH FACEBOOK I INSTAGRAM

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu Miasta na platformie  Facebook i Instagram (zwanym dalej “Konkursem”), jest Miasto Inowrocław, z siedzibą przy al. Ratuszowej 36 , 88-100 Inowrocław (zwane dalej „Organizatorem”).

Przedmiotem konkursów na platformach, o których mowa w ust. 1 jest zamieszczanie komentarzy według wskazówek opisanych w poście konkursowym Organizatora, polubienie postu  lub zamieszczenie zdjęcia, postu konkursowego na swoim profilu.

3. Fundatorem nagrody jest Miasto Inowrocław.

4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook oraz Instagram. Facebook oraz Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook i Instagram, Inc.

6. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronach: www.facebook.com/uminowroclaw lub www.instagram.com/miasto_inowroclaw/ (zwanej dalej stronami typu“Fanpage”).

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują upoważnieni pracownicy Organizatora.

8. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com lub Instragram.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka i Instagrama;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook lub Instagram;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa pracownik Organizatora. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

2. Rodzaj oraz liczba Nagród została wymieniona we wpisie konkursowym.

3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „wpis konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram na profilu Organizatora pod adresami:

www.facebook.com/uminowroclaw.

www.instagram.com/miasto_inowroclaw/ 

2. Czas trwania Konkursu jest wymieniony we wpisie konkursowym.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Warunkiem uczestnictwa jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook lub Instagram,

b. zastosowanie się do wskazówek zawartych we wpisie konkursowym.

c. zaakceptowanie regulaminu konkursowego.

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem:

www.facebook.com/uminowroclaw 

lub Instagramie pod adresem: www.instagram.com/miasto_inowroclaw

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram.

2. Nagrodzonego wyłania Organizator w drodze analizy poprawności wykonania czynności wymienionych w § 1 ust. 2 stanowiących przedmiot niniejszego Konkursu.

3. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona w komentarzu do wpisu konkursowego na stronie www.facebook.pl/uminowroclaw lub                                                                          na www.instagram.com/miasto_inowrocław.

4. Organizator w wiadomości prywatnej, po zgłoszeniu się Nagrodzonego, przekazuje informacje na temat sposobu odbioru nagrody. Nagrodzony jest zobowiązany do osobistego odbioru nagrody lub poprzez osobę, której udziela pełnomocnictwa do odebrania nagrody, w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia. Organizator zastrzega, że nie wysyła nagród pocztą.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zgłoszeniach konkursowych na portalu społecznościowym Facebook                    lub Instagram w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych                         z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka                       lub Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook lub Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka lub Instagrama

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka lub Instagrama kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania konkursu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook lub Instagram.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka lub Instagrama.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym Uczestnicy Konkursu mogą się skontaktować pod nr tel. 52-35-55-347 lub adresem e-mail: .

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, na podstawie zgody Uczestnika Konkursu.

4. Organizator będzie przechowywał dane osobowe Uczestników Konkursu przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom Konkursu, a następnie zarchiwizuje wszystkie wpisy konkursowe, pozostawiając je widocznymi na portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com/uminowroclaw) lub Instagramie  (www.instagram.com/miasto_inowroclaw/).

5. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. W zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram.

8. W momencie usunięcia danych profilu na portalu Facebook lub Instagram, Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona stronach Fanpage.

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.inowroclaw.pl.

Aktualizacja: 06.08.2019 r. 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
InowrocławNaDowóz
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Poniedziałek, 19-04-2021
Dziś imieniny
Alfa, Leonii, Tytusa
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: