Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Gminny program opieki nad zabytkami dla Miasta Inowrocławia na lata 2017-2021
Poniedziałek,     08 / 01 / 2018

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z pózn. zm.) wójt, burmistrz, prezydent miasta sporządza na okres 4 lat gminny pogram opieki nad zabytkami.

Program ma na celu głównie włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania gminy, uwzględnianie uwarunkowań prawnych ochrony zabytków, zahamowanie procesów degradacji zabytków, ich wyeksponowanie oraz upowszechnianie i promowanie dziedzictwa kulturowego. Realizuje zatem cele określone w art. 87 ust. 2 ww. ustawy.

Pismem z dnia 11 września 2017 r., znak: WUOZ.DB.RDZ.5121.12.2017.HM. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniował „Gminny program opieki nad zabytkami" dla Miasta Inowrocławia na lata 2017-2021.

Przyjęcie planu nie wywołuje bezpośrednich skutków finansowych dla budżetu Miasta Inowrocławia, w związku z tym nie określa się źródeł finansowania. Konkretne działania w kolejnych latach będą się odbywały w oparciu o corocznie uchwalany budżet gminy, gdzie zostaną zaplanowane stosowne kwoty. W perspektywie wieloletniej finansowanie części działań zawartych w programie opieki nad zabytkami może być realizowane ze środków unijnych w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków określa uchwała nr XXXVIII/450/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, zmieniona uchwałą nr XLIII/510/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 sierpnia 2018

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Czwartek, 17-06-2021
Dziś imieniny
Laury, Leszka, Marcjana
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: