Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu
Piątek,     29 / 12 / 2017

20 grudnia 2017 r. Miasto Inowrocław podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój i usprawnienie systemu transportu miejskiego w Inowrocławiu.

Zakres projektu:

  1. Przy ul. Magazynowej powstanie parking wraz z tunelem łączącym go z dworcem PKP. Nowe miejsca parkingowe będę skłaniać kierowców do pozostawienia samochodu i kontynuowania podróży transportem zbiorowym.
  2. Przebudowany zostanie również plac przed dworcem PKP, na którym utworzone zostaną miejsca w ramach systemu kiss&ride. Działania te ułatwią podróżnym i osobom odwiedzającym Inowrocław skorzystanie z oferty kolei. Plac przed dworcem przeznaczony będzie wyłącznie na potrzeby komunikacji autobusowej oraz ruchu typu kiss&ride.
  3. Ponadto od strony ulicy Magazynowej utworzone zostaną miejsca postojowe dla rowerów, które będą monitorowane i zadaszone.
  4. W ramach projektu zamontowanych zostanie 18 tablic inteligentnego systemu transportowego wraz z dostawą programu do obsługi ITS. Uzupełnią sieć ITS funkcjonującą w Inowrocławiu od 2015 r.
  5. Planowana jest wymiana 27 wiat autobusowych (w tym dwie na dworcu PKP w ramach przebudowy terenu przed dworcem) i budowa 2 toalet przy wybranych przystankach.
  6. Planowana jest również budowa 4 stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych  na terenie miasta oraz 16 stacji wolnego ładowania na terenie zajezdni MPK.
  7. Dostawa 6 biletomatów.
  8. Ponadto we wszystkich autobusach zostaną wymienione kasowniki.
  9. Adoptację pomieszczeń na poddaszu budynku Urzędu Miasta przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33 na potrzeby zespołu zarządzającego infrastruktura drogową i komunikacyjna w mieście.
  10. Zakup nowych ekologicznych autobusów – 8 autobusów elektrycznych oraz 8 autobusów elektrycznych hybrydowych.

Całkowita wartość projektu: 60 480 938,73 zł

Wydatki kwalifikowalne: 50 091 310,79 zł

Dofinansowanie UE - nie więcej niż 42 577 614,17 zł, co stanowi prawie 85 %  kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych

Wkład Miasta: 17 903 324,56 zł

Termin realizacji: 2017-2020


17 października 2017 r. Miasto ogłosiło przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie:

część 1 – parkingu przy ul. Magazynowej (przy wyjściu z planowanego przejścia podziemnego – tunelu podtorami kolejowymi, łączącego parking przy ul. Magazynowej z tunelem pod peronami dworca PKP) oraz przejścia podziemnego - tunelu łączącego dworzec PKP z ul. Magazynową, zgodnie z posiadanym PFU;

część 2 – zagospodarowania terenu przed dworcem PKP, zgodnie z posiadanym PFU.

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (cz. 1 - cena oferty -6 000 000,00 zł) przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty; - art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (cz. 2) - nie złożono żadnej oferty.

9 stycznia 2018 r. ogłoszono drugi przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 16 marca 2018 r. Wpłynęły dwie oferty: po jednej na każdą z dwóch części zamówienia.  17 kwietnia 2018 r. rozstrzygnięto przetarg. Wybrano oferty złożone przez Wykonawców:

cz. 1. Zaprojektowanie i wykonanie: przejścia podziemnego-tunelu, łączącego dworzec PKP z ul. Magazynową i parkingu przy ul. Magazynowej: występujących wspólnie: POLWAR S.A. ul. Starodworska 2, 80-137 Gdańsk (lider), oraz Pracownia Projektowa MiD Marcin Dudek 80-137 Gdańsk (partner), za cenę: 5 842 500,00 zł.

cz. 2. Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu przed dworcem PKP w Inowrocławiu - BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa za cenę: 4 956 965, 00 zł.

11 października 2018 r. odbyło się otwarte spotkanie dla mieszkańców, którzy mogli się podzielić swoimi spostrzeżeniami i propozycjami dotyczącymi inwestycji z projektantami. Piotr Kania z Biura Projektów Drogowych, Marcin Dudek i Łukasz Lachowicz z Pracowni Projektowej MiD przedstawili wizualizacje i główne założenia projektowe wspomnianej inwestycji. 

fot. inianie.pl

14 stycznia 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadomił o wszczęciu postępowania (wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na budowę 20 listopada 2018 r.) w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej: rozbiórkę i budowę nowej nawierzchni drogowej i chodników, budowę parkingów dla samochodów osobowych, budowę przystanków autobusowych, rozbiórkę i budowę oświetlenia, usunięcie kolizji z siecią energetyczną, budowę systemu monitoringu oraz budowę kanalizacji deszczowej w ramach projektu "Projekt zagospodarowania terenu przez dworcem PKP w Inowrocławiu". 

19 marca 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę ww. inwestycji.

29 kwietnia 2019 r. odbyła się konferencja prasowa w miejscu realizacji projektu informująca o rozpoczęciu prac na terenie przed dworcem PKP. W związku z powyższym, od 7 maja 2019 r., w rejonie dworca PKP, będzie obowiązywała nowa organizacja ruchu pojazdów i pieszych. Informacje o postępie prac można śledzić tutaj.

zdjęcie: www.inianie.pl

28 października 2019 r. przywrócomno ruch na terenie przed Dworcem PKP. Odbyła się konferencja prasopwa podsumowująca inwestycję. 


30 kwietnia 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamknietych dla zadania "Zaprojektowanie i wykonanie przejścia podziemnego - tunelu łączącego dworzec PKP z ul. Magazynową i parkingu przy ul. Magazynowej" (wniosek złożył 5 listopada 2018 r.).

8 kwietnia 2019 r. wykonawca złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla powyższej inwestycji.

4 lipca 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę.

29 lipca 2019 r. przy ul. Magazynowej odbyła się konferencja prasowa informująca o rozpoczynającej się w sierpniu inwestycji. Na czas budowy tunelu i parkingu przy ul. Magazynowej oraz do czasu oddania do użytku przebudowanego placu przed dworcem, mieszkańcy i goście naszego miasta będą korzystać z parkingu wyznaczonego po lewej stronie ul. Magazynowej, jadąc od strony ul. Dworcowej. Autobusy i taksówki będą odjeżdżały z tego samego miejsca, które zostało przyjęte w czasowej organizacji ruchu.

8 sierpnia br. nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy.

27 sierpnia 2020 r.  oddano do użytku przejście podziemne – tunel, łączący dworzec PKP z ul. Magazynową, a także parking przy ul. Magazynowej. Relacja z uroczystości tutaj


9 grudnia 2017 r. Miasto ogłosiło przetarg nieograniczony na dostawę 8 autobusów elektrycznych oraz 8 autobusów elektrycznych hybrydowych wraz z systemem ładowania na terenie zajezdni autobusowej, na potrzeby transportu publicznego w mieście Inowrocławiu. 22 lutego 2018 r. rozstrzygnięto przetarg: część 1 - wybrano ofertę złożoną przez VOLVO Bus Corporation za cenę 20 526 240 zł, część 2 - wybrano ofertę złożoną przez VOLVO Bus Corporation za cenę 18 686 160 zł.

9 marca 2018 r. podpisano umowę na dostarczenie 8 autobusów Volvo 7900 Electric i 8 autobusów Volvo 7900 Electric Hybrid wraz z systemem ładowania na terenie zajezdni. Umowa opiewa na łączną kwotę 39 212 400,00 zł (83,52% kosztów kwalifikowanych pokryją środki pozyskane z Unii Europejskiej).

16 października 2018 r. dokonano odbioru 4 autobusów elektrycznych hybrydowych, a 18 października br. zostały one zaprezentowane mieszkańcom.

30 listopada  2018 r. dokonano odbioru kolejnych 3 autobusów, a 8 listopada 2018 r. - ostatniego z autobusów hybrydowych. Wykonano już także stacje wolnego ładowania autobusów - 8 sztuk ładowarek zintegrowanych umożliwiających ładowanie jednocześnie po 2 pojazdy zlokalizowane na terenie zajezdni MPK Sp. z o.o. przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 39.

                        

 

12 listopada 2018 r. pierwsze autobusy wyjechały na ulice Miasta.

23 stycznia 2019 r. w Nowej Wsi Wielkiej dokonano odbioru 8 autobusów elektrycznych, które wkrótce wyjadą na ulice miasta.


7 lutego 2018 r. Miasto ogłosiło przetarg nieograniczony na budowę zasilania energetycznego 16 stacji wolnego ładowania autobusów elektrycznych na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33 w Inowrocławiu oraz (część 1) i budowę zasilania energetycznego wraz z montażem 4 stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych (przy: dworcu PKP, ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Władysława Łokietka, ul. Poznańskiej w Inowrocławiu) - część 2. 

Termin składania ofert: 22 marca 2018 r. Wpłynęło sześć ofert: po trzy na każdą z dwóch części zamówienia. 

25 kwietnia 2018 r. rozstrzygnięto przetarg, wybrano oferty złożone przez:

Cz. 1 (budowa zasilania energetycznego 16 stacji wolnego ładowania autobusów elektrycznych na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33 w Inowrocławiu) - INOHURT Sp. z o.o. z Inowrocławia. Zadanie zrealizowano w terminie.

Cz. 2 (budowa zasilania energetycznego wraz z montażem 4 stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych przy: dworcu PKP, ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Władysława Łokietka, ul. Poznańskiej w Inowrocławiu) - EKOENERGETYKA – POLSKA Sp. z o.o, Zielona Góra. Zadanie zrealizowane.


14 marca 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na:

- dostawę i montaż 25 wiat autobusowych i 2 toalet publicznych na terenie przystanków komunikacji miejskiej wraz z wykonaniem zasilania energetycznego i przyłączy wodno-kanalizacyjnych;

- dostawę i montaż 17 elektronicznych tablic informacyjnych na terenie przystanków komunikacji miejskiej wraz z wykonaniem zasilania energetycznego;

- dostawę i montaż 6 stacjonarnych automatów biletowych na terenie przystanków komunikacji miejskiej wraz z wykonaniem zasilania energetycznego;

- dostawę i zainstalowanie w 20 autobusach komunikacji miejskiej autokomputerów, kasowników, bileterek, komunikacji głosowej;

- wykonanie programu do obsługi inteligentnego systemu transportowego (IST).

Termin składania ofert mijał 7 maja 2018 r. Wpłynęły trzy oferty. 30 maja 2018 r. rozstrzygnięto przetarg - wybrano oferty złożone przez:

cz. 2 (dostawa i montaż 17 elektronicznych tablic informacyjnych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem zasilania energetycznego) - R&G PLUS Sp. z o.o., Mielec. Zadanie zrealizowane.

cz. 3 (dostawa i montaż 6 stacjonarnych automatów biletowych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem zasilania energetycznego) - Mera Systemy Sp. z o.o. z Grodziska Mazowieckiego. Zadanie zrealizowane w terminie.

Unieważniono postępowania na pozostałe części i ogłoszono kolejne przetargi:

- na budowę zasilania energetycznego wraz z montażem szafek zasilająco - sterujących do 15 przystanków autobusowych. 18 czerwca 2018 r. wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: W.P.P.H.U i T ,,ELEKTROM’’ Roman Omyła, Jacewo. Zadanie zrealizowane.

- na dostawę i montaż 25 wiat autobusowych i 2 toalet publicznych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem przyłączy energetycznych i przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz dostawa i zainstalowanie w 20 autobusach komunikacji miejskiej: autokomputerów, kasowników, bileterek i komunikacji głosowej. Termin składania ofert: 16 lipca 2018 r.  Wpłynęły 2 oferty.

Wybrano oferty złożone przez Wykonawców:

cz. 1 (dostawa i montaż 25 wiat autobusowych i 2 toalet publicznych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem przyłączy energetycznych i przyłączy wodno-kanalizacyjnych) - BUDOTECHNIKA Sp. z o.o., Pilchowice.

cz. 2 (dostawa i zainstalowanie w 20 autobusach komunikacji miejskiej: autokomputerów, kasowników, bileterek i komunikacji głosowej) - R&G PLUS z Mielca.

Natomiast postępowanie na wykonanie rozbudowy i modernizacji programu do obsługi inteligentnego systemu transportowego (IST) w Inowrocławiu  przeprowadzone zostało trybie z wolnej ręki. 


21 marca 2018 r. ogłoszono przetarg na przebudowę części poddasza budynku administracji publicznej przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33 na cele biurowe (na potrzeby zespołu zarządzającego infrastrukturą drogową i komunikacyjną w mieście). Termin składania ofert: 5 kwietnia 2018 r.  Wpłynęły 2 oferty. Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz (cena – 60%, skrócenie terminu wykonania – 20%, gwarancja jakości – 20%) oferta nr 1 została oceniona jako najkorzystniejsza. Cena oferty najkorzystniejszej przewyższała kwotę, którą Miasto zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12 kwietnia 2018 r. ogłoszono II przetarg. Termin składania ofert minął 27 kwietnia 2018 r.  Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę INOHURT Sp. z o. o.,  Inowrocław.


Informacje o postępie prac w realizacji projektu:

Spotkanie dla mieszkańców w sprawie zagospodarowania okolic dworca PKP

Pierwsze biletomaty pojawiły się na przystankach

Rozpoczął się montaż wiat na przystankach

Pierwsze autobusy dotarły do Inowrocławia

Nowe autobusy wyjechały na ulice

Dwie kolejne toalety na przystankach

Elektryczne autobusy już w Inowrocławiu

Toalety przy przystankach już czynne

Rusza przebudowa placu przed dworcem PKP

Plac przed dworcem zmienia się nie do poznania

Wkrótce ruszy budowa tunelu przy dworcu PKP

Zmiana lokalizacji parkingu przy dworcu PKP

Trwają intensywne prace w okolicy dworca

Zakończenie prac na placu przed dworcem

Plac przed dworcem PKP zmienił się nie do poznania

Intensywne prace nad nowym tunelem przy dworcu PKP

Przejście podziemne już pod torami

Testy obciążeniowe nowego tunelu

Inwestycje w mieście - najnowsze zdjęcia

Tunel połączył dworzec z parkingiem

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Piątek, 30-10-2020
Dziś imieniny
Zenobia, Przemysław, Gerarda, German
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: