Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
Inwestuj Inowrocław
Regulamin konkursu na najładniej zagospodarowany ogródek na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Inowrocławiu wraz ze zgłoszeniem
Piątek,     15 / 06 / 2018

Prezydent Miasta Inowrocławia zaprasza do konkursu na najładniej zagospodarowany ogródek na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Inowrocławiu:

§ 1.

1. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

2. Postanowienie o organizacji Konkursu podejmuje zarządzeniem Prezydent Miasta Inowrocławia;

3. O organizacji Konkursu Prezydent Miasta Inowrocławia, zawiadamia mieszkańców miasta, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia www.inowroclaw.pl (zakładka Zielony Inowrocław) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Inowrocławia.

§ 2.

Celem konkursu jest promowanie aktywności wśród mieszkańców miasta w tworzeniu nowego wizerunku najbliższego otoczenia oraz podnoszenie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Inowrocławia, a także estetyzacja miasta.

§ 3.

Do konkursu mogą być zgłoszone ogródki na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych położone na obszarze miasta Inowrocławia.

§ 4.

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne uprawnione do korzystania z działki w ROD na podstawie prawa do działki nabytego zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Urzędu Miasta Inowrocławia oraz ich małżonkowie.

§ 5.

1. Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie udziału w konkursie, złożone w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 r.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać osobiście jak również przez pełnomocnika.

3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać na formularzu, który można otrzymać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia, pok. 22 lub pobrać ze strony internetowej www.inowroclaw.pl (zakładka Zielony Inowrocław) e-mail:

§ 6.

Konkurs będzie realizowany w kategorii najładniej zagospodarowany ogródek na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Inowrocławiu.

§ 7.

1. Przeglądu i oceny zgłoszonych do konkursu ogródków dokona komisja konkursowa, powołana w tym celu przez Prezydenta Miasta Inowrocławia, która będzie czuwała nad prawidłowością przebiegu Konkursu.

2. W skład komisji wchodzą:

1) Kamila Michalak – kierownik Referatu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia – przewodnicząca komisji;

2) Małgorzata Jędrzejewska-Tracz – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen Władysława Sikorskiego – członek komisji;

3) Karolina Tokarska – przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia – członek komisji;

4) Magdalena Kwiatkowska – przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia – członek komisji.

3. Do zadań komisji należy w szczególności:

1) rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie;

2) z każdej dokonanej oceny komisja sporządza protokół.

§ 8.

1. Komisja w pierwszym etapie dokona przeglądów i oceny zgłoszonych do konkursu ogródków na podstawie nadesłanych zdjęć załączonych do formularza od dnia 3 do 7 września 2018 r. a następnie w drugim etapie dokona ewentualnych oględzin 3 ogródków w terenie od dnia 8 do 15 września 2018 r.

2. Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym o terminie ewentualnego przeglądu ogródków.

§ 9.

1. Kryteriami oceny zgłoszonych do konkursu ogródków będzie:

1) kompozycja i funkcjonalność,

2) estetyka,

3) oryginalność,

4) utrzymanie,

5) ogólny wygląd ogrodu,

6) pomysłowość nasadzeń,

7) różnorodność roślin,

8) nowatorskie rozwiązania.

2. Każdy z członków komisji będzie oceniał indywidualnie dany ogródek w skali od 1 do 6.

3. Końcowa ocena danego ogródka będzie stanowiła sumę z indywidualnych ocen każdego członka komisji.

4. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, przez kilka ogródków, o zajęciu miejsca decyduje losowanie.

5. Ocena komisji jest ostateczna bez możliwości odwołania.

§ 10.

1. Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od przyznania nagród w konkursie w przypadku braku zainteresowania lub, gdy stwierdzi, że zgłoszone ogródki nie spełniają podstawowych kryteriów oceny.

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Prezydent Miasta Inowrocławia może przyznać wyróżnienie.

3. O wynikach Konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie;

4. Warunkiem przekazania nagrody jest wypełnienie oświadczenia o jej odbiorze;

5. Przyznawane w konkursie nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną ani też przekazaniu osobom trzecim;

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie;

7. Brak możliwości kontaktu z laureatem w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyniku Konkursu zwalnia Organizatorów z obowiązku przekazania nagrody.

§ 11.

1. Nagrody zostaną przyznane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia:

Za I miejsce przyznaje się nagrodę w wysokości 1 000 zł w formie karty podarunkowej,

Za II miejsce przyznaje się nagrodę w wysokości 700 zł w formie karty podarunkowej,

Za III miejsce przyznaje się nagrodę w wysokości 500 zł w formie karty podarunkowej.

§ 12.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2018 r.

§ 13.

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany zostają umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia www.inowroclaw.pl (zakładka Zielony Inowrocław) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Inowrocławia;

2. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia www.inowroclaw.pl (zakładka Zielony Inowrocław) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Inowrocławia;

3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski
Poniedziałek, 16-07-2018
Dziś imieniny
Eustachego, Mariki, Mirelli
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: