Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
Inwestuj Inowrocław
Opłaty za przedszkole
Poniedziałek,     14 / 03 / 2016

Przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Inowrocław zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w czasie od godz. 8.00 do godz. 13.00, w którym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

W czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa powyżej, realizowane są zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz doskonalące i kształtujące umiejętności z zakresu objętego podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Inowrocław w czasie określonym powyżej ustala się w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Opłata podlegać będzie waloryzacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia.

Z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego zwalnia się dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju lub kształceniem specjalnym. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest przedłożenie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust 3 i 3a ustawy.

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1985) znowelizowała art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, stanowiący delegację ustawową dla rady gminy do określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę w czasie przekraczającym wymiar zajęć, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Dokonując zmiany tego przepisu ustawodawca upoważnił radę gminy do określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ograniczając je tylko do dzieci w wieku do lat 5. Mając na uwadze przepis art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw należało dostosować zarówno tytuł jak i treść uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia określającej wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Inowrocław oraz warunków zwolnienia z tych opłat do obowiązujących przepisów.

W związku z powyższym Rada Miejska Inowrocławia 23 stycznia 2017 r. podjęła Uchwałę  Nr XXVI/273/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Inowrocław oraz warunków zwolnienia z tych opłat.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski
Sobota, 21-04-2018
Dziś imieniny
Jarosława, Konrada, Selmy
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: